Prijava za prvi ReLDI seminar

Po?ela je pri­ja­va za prvi ReLDI sem­i­nar na Filološkom fakul­te­tu u Beogradu od 2. do 5. juna 2016. De­taljni­je in­for­ma­ci­je i obrazac pri­jave se nalaze na strani­ci sem­i­nara.