• Čla­ni­ca ReLDI mre­že Mari­ja Runić (Uni­ver­zi­tet u Banjoj Luci) dobit­ni­ca je sti­pen­di­je Ful­bright (rese­arch grant) za aka­dem­sku 2019/20 sa istra­ži­vač­kim pro­jek­tom iz obla­sti lin­gvi­sti­ke i obra­zo­va­nja pod nazi­vom ‘It’s High Time: Lin­gu­i­stics in High Scho­ols’. Istra­ži­va­nje će se spro­vo­di­ti na uni­ver­zi­te­tu Western Was­hing­ton u Bel­ling­ha­mu u sarad­nji sa prof. Kri­stin Den­ham. Tokom borav­ka na WWU Mari­ja Runić će drža­ti pred­met ‘Lan­gu­a­ge and Soci­e­ty: Language(s) of the Bal­kans’ na Odsje­ku za lin­gvi­sti­ku, u okvi­ru koga će ame­rič­kim stu­den­ti­ma pred­sta­vi­ti jezič­ku situ­a­ci­ju.…..

 • Jezič­na ako­mo­da­ci­ja na Twit­te­ru: Pri­mjer Srbi­je Sla­vi­stič­na revi­ja, 67(1), 87–106. Niko­la Lju­be­šić, Maja Mili­če­vić Petro­vić, Tanja Samar­džić Novi rad čla­no­va ReLDI-ja o srp­skom, napi­san na hrvat­skom i obja­vljen u slo­ve­nač­kom časo­pi­su — pot­pu­no osli­ka­va duh našeg nauč­nog pri­stu­pa pita­nji­ma jezi­ka.  …

 • Više infor­ma­ci­ja može­te pro­na­ći u sle­de­ćem video pred­sta­vlja­nju.…

Uči­taj još
 • Čla­ni­ca ReLDI mre­že Mari­ja Runić (Uni­ver­zi­tet u Banjoj Luci) dobit­ni­ca je sti­pen­di­je Ful­bright (rese­arch grant) za aka­dem­sku 2019/20 sa istra­ži­vač­kim pro­jek­tom iz obla­sti lin­gvi­sti­ke i obra­zo­va­nja pod nazi­vom ‘It’s High Time: Lin­gu­i­stics in High Scho­ols’. Istra­ži­va­nje će se spro­vo­di­ti na uni­ver­zi­te­tu Western Was­hing­ton u Bel­ling­ha­mu u sarad­nji sa prof. Kri­stin Den­ham. Tokom borav­ka na WWU Mari­ja Runić će drža­ti pred­met ‘Lan­gu­a­ge and Soci­e­ty: Language(s) of the Bal­kans’ na Odsje­ku za lin­gvi­sti­ku, u okvi­ru koga će ame­rič­kim stu­den­ti­ma pred­sta­vi­ti jezič­ku situ­a­ci­ju.…..

 • Jezič­na ako­mo­da­ci­ja na Twit­te­ru: Pri­mjer Srbi­je Sla­vi­stič­na revi­ja, 67(1), 87–106. Niko­la Lju­be­šić, Maja Mili­če­vić Petro­vić, Tanja Samar­džić Novi rad čla­no­va ReLDI-ja o srp­skom, napi­san na hrvat­skom i obja­vljen u slo­ve­nač­kom časo­pi­su — pot­pu­no osli­ka­va duh našeg nauč­nog pri­stu­pa pita­nji­ma jezi­ka.  …

 • Više infor­ma­ci­ja može­te pro­na­ći u sle­de­ćem video pred­sta­vlja­nju.…

 • Čla­no­vi ReLDI mre­že oku­pi­li su se 21. decem­bra 2018. u Zagre­bu, na sastan­ku koji je odr­žan na Insti­tu­tu za hrvat­ski jezik i jezi­ko­slo­vlje. Čla­no­vi mre­že i nji­ho­vi gosti pred­sta­vi­li su svo­je ide­je za budu­će pro­jek­te, čemu je usle­di­la disku­si­ja o razli­či­tim moguć­no­sti­ma za regi­o­nal­nu sarad­nju. Zahva­lju­je­mo se svi­ma na uče­stvo­va­nju, a poseb­nu zahval­nost dugu­je­mo lokal­noj orga­ni­za­tor­ki Kri­sti­ni Štr­ka­lj Despot, kao i gosto­lju­bi­vom Insti­tu­tu za hrvat­ski jezik i jezi­ko­slo­vlje.   …

 • Sle­de­ći sasta­nak ReLDI mre­že odr­ža­će se u Zagre­bu 21. decem­bra 2018. Uko­li­ko biste žele­li da pri­su­stvu­je­te, javi­te nam se pre­ko kon­takt obra­sca.…

 • Švaj­car­ska agen­ci­ja za raz­me­ne Move­tia odo­bri­la je pro­je­kat Revi­si­ting rese­arch tra­i­ning in lin­gu­i­stics: the­o­ry, logic, met­hod (pro­je­kat br. 2018-CH-IP-0012). U pro­jek­tu uče­stvu­ju Tanja Samar­džić i Maja Mili­če­vić u sarad­nji sa Geno­ve­vom Puskas sa Uni­ver­zi­te­ta u Žene­vi. Cilj ovog pro­jek­ta jeste da se sadr­žaj sli­čan tema­ma ReLDI semi­na­ra uklju­či u nasta­vu na osnov­nim stu­di­ja­ma na Uni­ver­zi­te­ti­ma u Ciri­hu, Beo­gra­du i Žene­vi. Više poda­ta­ka može se vide­ti u obja­vi na stra­ni­ca­ma Uni­ver­zi­te­ta u Ciri­hu.…

 • Od 1. mar­ta 2018, ReLDI e-teča­­ji posta­vlje­ni na plat­for­mi Open edX @ Zurich biće dostup­ni putem nove stra­ni­ce.…

 • Četi­ri ReLDI e-teča­­ja su otvo­re­na i može im se pri­stu­pi­ti pre­ko plat­for­me Open edX @ Zurich. Više infor­ma­ci­ja dostup­no je putem stra­ni­ce posve­će­ne e-uče­­nju.…

 • U peri­o­du od 15.8. do 1.10.2017. biće otvo­re­na četi­ri e-teča­­ja na plat­for­mi Open edX @ Zurich. Detalj­ni­jim infor­ma­ci­ja­ma može se pri­stu­pi­ti pre­ko stra­ni­ce posve­će­ne e-uče­­nju.…

 • Posto­vi o ReLDI-ju obja­vlje­ni su na blo­gu URPP Lan­gu­a­ge and Spa­ce (autor­ka: Tanja Samar­džić), i blo­gu infra­stu­ruk­tu­re CLARIN (auto­ri: Ana Sla­vec i Jakob Lenar­dič).…

 • Peti ReLDI semi­nar odr­žan je od 21. do 23. juna 2017. u Lju­blja­ni. Na semi­na­ru je bilo pri­bli­žno 50 uče­sni­ka, iz svih drža­­va-repu­­bli­­ka biv­še SFRJ. Pro­gram i mate­ri­ja­li dostup­ni su na stra­ni­ci semi­na­ra. Hva­la svim orga­ni­za­to­ri­ma koji su omo­gu­ći­li odr­ža­va­nje ovog dodat­nog semi­na­ra, a poseb­no pro­jek­tu JANES, koji se zavr­ša­va kada i ReLDI i sa kojim je uz Melan­ho­li­ke zajed­nič­ki obe­le­že­no neko­li­ko godi­na uspe­šnih aktiv­no­sti.…

 • Koor­di­na­to­ri pro­jek­ta ReLDI odr­ža­li su zavr­šni pro­jekt­ni sasta­nak u Ciri­hu 11–15. apri­la 2017.…

 • Četvr­ti ReLDI semi­nar ukup­no, a dru­gi u Zagre­bu, odr­žan je od 23. do 26. febru­a­ra 2017. Pro­gram semi­na­ra i mate­ri­ja­li dostup­ni su na stra­ni­ci semi­na­ra. Na istoj stra­ni­ci može se naći i lista uče­sni­ka sa krat­kim bio­gra­fi­ja­ma.…

 • U sarad­nji sa slo­ve­nač­kim pro­jek­tom JANES orga­ni­zu­je­mo dodat­ni ReLDI semi­nar, koji će se odr­ža­ti 21–23. juna 2017. u Lju­blja­ni. Više infor­ma­ci­ja dostup­no je na stra­ni­ci semi­na­ra.…

 • Dru­gi ReLDI semi­nar odr­žan je od 26. do 29. janu­a­ra 2017. u Beo­gra­du. Pro­gram semi­na­ra i mate­ri­ja­li dostup­ni su na stra­ni­ci semi­na­ra. Lista uče­sni­ka sa krat­kim bio­gra­fi­ja­ma sle­di usko­ro.…

 • Adri­a­no Fer­ra­re­si (Uni­ver­zi­tet u Bolo­nji) i Maja Mili­če­vić odr­ža­li su 28. okto­bra 2016. u For­li­ju semi­nar posve­ćen sta­ti­stič­koj ana­li­zi u (kor­pu­snoj) lin­gvi­sti­ci “Count your fre­qu­en­ci­es wise­ly! An intro­duc­ti­on to con­cepts and met­hods in quan­ti­ta­ti­ve (cor­pus) lin­gu­i­stics”. Glav­ni orga­ni­za­tor semi­na­ra bio je Odsek za pre­vo­đe­nje Uni­ver­zi­te­ta u Bolo­nji.…

 • Niko­la Lju­be­šić je 29. sep­tem­bra 2016. pred­sta­vio dva rada nasta­la u okvi­ru ReLDI-ja na kon­fe­ren­ci­ji “Lan­gu­a­ge Tech­no­lo­gi­es & Digi­tal Huma­ni­ti­es 2016” u Lju­blja­ni: (1) Easi­ly Acces­si­ble Lan­gu­a­ge Tech­no­lo­gi­es for Slo­ve­ne, Cro­a­ti­an and Ser­bi­an (auto­ri: Niko­la Lju­be­šić, Tomaž Erja­vec, Dar­ja Fišer, Tanja Samar­džić, Maja Mili­če­vić, Filip Klu­bič­ka, Filip Pet­kov­ski); (2) Ana­lysing spa­ti­al distri­bu­ti­on of lin­gu­i­stic vari­a­bles in geo­en­co­ded twe­ets from Cro­a­tia, Bosnia, Mon­te­ne­gro and Ser­bia (auto­ri: Niko­la Lju­be­šić, Tanja Samar­džić, Maja Mili­če­vić).…

 • Naj­va­žni­je jezič­ne teh­no­lo­gi­je razvi­je­ne unu­tar pro­jek­ta uči­ni­li smo dostup­ni­ma kroz mre­žnu apli­ka­ci­ju (http://nl.ijs.si/services, mje­sto regi­stra­ci­je) i pro­gram­sku knji­žni­cu (https://github.com/clarinsi/reldi-lib). Dodat­ne ćemo teh­no­lo­gi­je doda­va­ti u ReLDI eko­su­stav kako ih razvi­je­mo.…

 • Beo­grad­ski dnev­ni list Danas je obja­vio čla­nak o našem pro­jek­tu.…

 • Dru­gi ReLDI semi­nar odr­žan je od 27. do 30. juna 2016. u Zagre­bu. Lista uče­sni­ka sa krat­kim bio­gra­fi­ja­ma biće usko­ro dostup­na na stra­ni­ci semi­na­ra, gde se već nala­ze pre­zen­ta­ci­je i dru­gi mate­ri­ja­li.…

 • Poče­li smo sa distri­bu­ci­jom resur­sa i ala­ta razvi­je­nih ili dora­đe­nih u okvi­ru pro­jek­ta ReLDI. Deta­lji o pri­stu­pu i uslo­vi­ma kori­šće­nja za sada su dostup­ni na engle­skoj ver­zi­ji saj­ta.…

 • Prvi ReLDI semi­nar odr­žan je od 2. do 5. juna u Beo­gra­du. Lista uče­sni­ka sa krat­kim bio­gra­fi­ja­ma biće usko­ro dostup­na na stra­ni­ci semi­na­ra, gde se već nala­ze pre­zen­ta­ci­je i dru­gi mate­ri­ja­li.…

 • Sarad­ni­ci pro­jek­ta ReLDI pro­ve­li su pret­hod­nu nede­lju na pro­jekt­nim sastan­ci­ma u Zagre­bu.…

 • Poče­la je pri­ja­va za dru­gi ReLDI semi­nar na Filo­zof­skom fakul­te­tu u Zagre­bu od 27. do 30. juna 2016. Detalj­ni­je infor­ma­ci­je i obra­zac pri­ja­ve se nala­ze na stra­ni­ci semi­na­ra.Edit Edit date and time…

 • Maja Mili­če­vić je 16. apri­la 2016. pred­sta­vi­la ReLDI na radi­o­ni­ci “4th Novi Sad Works­hop on Psyc­ho­lin­gu­i­stic, Neu­ro­lin­gu­i­stic and Cli­ni­cal Lin­gu­i­stic Rese­arch”, odr­ža­noj na Filo­zof­skom fakul­te­tu u Novom Sadu.…

 • Tanja Samar­džić je 18. mar­ta 2016. pred­sta­vi­la ReLDI na među­na­rod­nom sku­pu Vari­a­ti­on in spa­ce and time: cla­u­sal com­ple­men­ta­ti­on in South Sla­vic, odr­ža­nom u Ciri­hu.…

 • Sarad­ni­ci pro­jek­ta ReLDI ovu nede­lju pro­vo­de na pro­jekt­nim sastan­ci­ma u Ciri­hu.…

 • Poče­la je pri­ja­va za prvi ReLDI semi­nar na Filo­lo­škom fakul­te­tu u Beo­gra­du od 2. do 5. juna 2016. Detalj­ni­je infor­ma­ci­je i obra­zac pri­ja­ve se nala­ze na stra­ni­ci semi­na­ra.…

 • Od 1. do 6. febru­a­ra 2016. tim pro­jek­ta ReLDI je u Ciri­hu u okvi­ru pri­pre­ma za prvi semi­nar.…

 • Sa zado­volj­stvom pred­sta­vlja­mo ver­zi­ju pro­jekt­nog saj­ta na hrvat­skom i srp­skom jezi­ku. Obja­šnje­nje upo­tre­be jezi­ka dostup­no je na stra­ni­ci O pro­jek­tu.…

Za pri­ja­vu na našu mej­ling listu, une­si­te e-mail adre­su u polje ispod i klik­ni­te “Subscri­be”.