• U peri­o­du 28–30. sep­tem­bra 2023. ReLDI cen­tar i više čla­no­va i čla­ni­ca ReLDI mre­že biće u Rije­ci na kon­fe­ren­ci­ji CLARC 2023, koju orga­ni­zu­je Cen­tar za jezič­na istra­ži­va­nja Filo­zof­skog fakul­te­ta Sve­u­či­li­šta u Rije­ci. Tema kon­fe­ren­ci­je gla­si “Jezik i jezič­ni poda­ci”, a ReLDI će biti pri­su­tan kroz ple­nar­na pre­da­va­nja Maje Mili­če­vić Petro­vić i Niko­le Lju­be­ši­ća, panel posve­ćen nedav­no zavr­še­nom pro­jek­tu UPSKILLS i okru­gli sto pod naslo­vom “Lin­gvi­sti­ka i veli­ki jezič­ni mode­li”. Zahva­lju­je­mo se orga­ni­za­to­ri­ma na pozi­vu i radu­je­mo se susre­tu sa pozna­tim i novim kole­ga­ma!…

 • ReLDI avan­tu­re dospe­le su u pogla­vlje u zbor­ni­ku i dostup­ne su u otvo­re­nom pri­stu­pu! U okvi­ru upra­vo obja­vlje­ne knji­ge posve­će­ne 10-godi­­šnji­­ci utvr­đi­va­nja CLA­­RIN-a kao evrop­ske istra­ži­vač­ke infra­struk­tu­re, CLARIN. The Infra­struc­tu­re for Lan­gu­a­ge Reso­ur­ces, Niko­la Lju­be­šić, Tomaž Erja­vec, Maja Mili­če­vić Petro­vić i Tanja Samar­džić opi­su­ju nasta­nak ReLDI-ja, nje­go­vu ulo­gu u razvo­ju teh­no­lo­gi­ja za južno­slo­ven­ske jezi­ke, kao i kon­tak­te sa kole­gi­ni­ca­ma i kole­ga­ma iz Slo­ve­ni­je koji su iz manjih pro­je­ka­ta pre­ra­sli u dugo­roč­nu sarad­nju sa slo­ve­nač­kim ogran­kom CLARIN.SI i nje­go­vim cen­trom za južno­slo­ven­ske.…..

 • ReLDI cen­tar i ReLDI mre­ža bili su 15. i 16. sep­tem­bra 2022. više­stru­ko zastu­plje­ni na kon­fe­ren­ci­ji JTDH u Lju­blja­ni. Poseb­no smo pono­sni na uče­šće stu­dent­ki­nja Nata­li­je Tomić i Ruži­ce Far­ma­kov­ski, čiji rad je nastao iz rani­jih radi­o­ni­ca ReLDI cen­tra, uz men­tor­stvo Tanje Samar­džić i Niko­le Lju­be­ši­ća. Za više infor­ma­ci­ja, pogle­daj­te zbor­nik kon­fe­ren­ci­je! Zna­ča­jan doga­đaj tokom kon­fe­ren­ci­je bilo je i nefor­mal­no oku­plja­nje na koje su zajed­no pozva­li ReLDI i CLASSLA. Sasta­nak je počeo spon­ta­no, upo­zna­va­njem u kru­gu (prva sli­ka), raz­vio se u još.…..

Uči­taj još
 • U peri­o­du 28–30. sep­tem­bra 2023. ReLDI cen­tar i više čla­no­va i čla­ni­ca ReLDI mre­že biće u Rije­ci na kon­fe­ren­ci­ji CLARC 2023, koju orga­ni­zu­je Cen­tar za jezič­na istra­ži­va­nja Filo­zof­skog fakul­te­ta Sve­u­či­li­šta u Rije­ci. Tema kon­fe­ren­ci­je gla­si “Jezik i jezič­ni poda­ci”, a ReLDI će biti pri­su­tan kroz ple­nar­na pre­da­va­nja Maje Mili­če­vić Petro­vić i Niko­le Lju­be­ši­ća, panel posve­ćen nedav­no zavr­še­nom pro­jek­tu UPSKILLS i okru­gli sto pod naslo­vom “Lin­gvi­sti­ka i veli­ki jezič­ni mode­li”. Zahva­lju­je­mo se orga­ni­za­to­ri­ma na pozi­vu i radu­je­mo se susre­tu sa pozna­tim i novim kole­ga­ma!…

 • ReLDI avan­tu­re dospe­le su u pogla­vlje u zbor­ni­ku i dostup­ne su u otvo­re­nom pri­stu­pu! U okvi­ru upra­vo obja­vlje­ne knji­ge posve­će­ne 10-godi­­šnji­­ci utvr­đi­va­nja CLA­­RIN-a kao evrop­ske istra­ži­vač­ke infra­struk­tu­re, CLARIN. The Infra­struc­tu­re for Lan­gu­a­ge Reso­ur­ces, Niko­la Lju­be­šić, Tomaž Erja­vec, Maja Mili­če­vić Petro­vić i Tanja Samar­džić opi­su­ju nasta­nak ReLDI-ja, nje­go­vu ulo­gu u razvo­ju teh­no­lo­gi­ja za južno­slo­ven­ske jezi­ke, kao i kon­tak­te sa kole­gi­ni­ca­ma i kole­ga­ma iz Slo­ve­ni­je koji su iz manjih pro­je­ka­ta pre­ra­sli u dugo­roč­nu sarad­nju sa slo­ve­nač­kim ogran­kom CLARIN.SI i nje­go­vim cen­trom za južno­slo­ven­ske.…..

 • ReLDI cen­tar i ReLDI mre­ža bili su 15. i 16. sep­tem­bra 2022. više­stru­ko zastu­plje­ni na kon­fe­ren­ci­ji JTDH u Lju­blja­ni. Poseb­no smo pono­sni na uče­šće stu­dent­ki­nja Nata­li­je Tomić i Ruži­ce Far­ma­kov­ski, čiji rad je nastao iz rani­jih radi­o­ni­ca ReLDI cen­tra, uz men­tor­stvo Tanje Samar­džić i Niko­le Lju­be­ši­ća. Za više infor­ma­ci­ja, pogle­daj­te zbor­nik kon­fe­ren­ci­je! Zna­ča­jan doga­đaj tokom kon­fe­ren­ci­je bilo je i nefor­mal­no oku­plja­nje na koje su zajed­no pozva­li ReLDI i CLASSLA. Sasta­nak je počeo spon­ta­no, upo­zna­va­njem u kru­gu (prva sli­ka), raz­vio se u još.…..

 • ReLDI cen­tar za jezič­ke podat­ke uče­stvo­va­će, u sta­tu­su spolj­nog part­ne­ra, u spro­vo­đe­nju pro­jek­ta “Jezič­ne teh­no­lo­gi­je i digi­tal­na obra­da tek­sta”. Pro­je­kat je odo­bren u okvi­ru kon­kur­sa “UNIRI CLASS — Otvo­re­no per­so­na­li­zi­ra­no obra­zo­va­nje” i ima za cilj uvo­đe­nje novog nastav­nog modu­la (minor) u kome će uče­stvo­va­ti više fakul­te­ta i odse­ka. Ruko­vo­di­lac pro­jek­ta je Bene­dikt Perak.…

 • ReLDI cen­tar za jezič­ke podat­ke nasta­vlja sarad­nju sa Cen­trom za južno­slo­ven­ske jezi­ke — CLASSLA u okvi­ru infra­struk­tu­re CLARIN.SI. U tek­stu nedav­no obja­vlje­nom na svom saj­tu, CLASSLA posve­ću­je poseb­nu pažnju uspe­si­ma koji su pro­i­ste­kli iz sarad­nji i siner­gi­je više pro­je­ka­ta i u tom kont­ke­stu govo­ri upra­vo o “efek­tu ReLDI” kao pri­me­ru. Tekst je dostu­pan na stra­ni­ci https://www.clarin.si/info/k-centre/success-stories/. Pored toga, ReLDI cen­tar je nedav­no uče­stvo­vao u razvo­ju prvog slo­bod­no dostup­nog auto­mat­skog siste­ma za tran­skrip­ci­ju govo­ra za hrvat­ski jezik, čiju izra­du koor­di­ni­ra CLASSLA.……

 • Mate­ri­ja­li sa inter­ak­tiv­ne sesi­je Regi­o­nal vari­a­ti­on in gen­der mar­king: a hands-on tuto­ri­al on extrac­ting data from cor­po­ra dostup­ni su za pre­u­zi­ma­nje na adre­si https://github.com/clarinsi/workshop_reg_mark. Mate­ri­ja­li pred­sta­vlja­ju uvod u pro­ces upo­tre­be kor­pu­sa u istra­ži­va­nju jed­nog lin­gvi­stič­kog (i ne samo lin­gvi­stič­kog) pro­ble­ma. Kon­kret­no, sadr­že uput­stva za: pro­na­la­že­nje (upo­re­di­vih) kor­pu­sa južno­slo­ven­skih jezi­ka u repo­zi­to­ri­ju­mu CLARIN.SI pre­tra­ži­va­nje kor­pu­sa na plat­for­ma­ma noSketc­hEn­gi­ne i Kon­Te­xt istra­ži­va­nje pro­ble­ma iska­zi­va­nja roda u jezi­ku putem ispi­ti­va­nja uče­sta­lo­sti ime­ni­ca koje ozna­ča­va­ju zani­ma­nja u muškom i žen­skom rodu, kao i ras­po­de­le obli­ka muškog i žen­skog roda razli­či­tih.…..

 • ReLDI cen­tar za jezič­ke podat­ke orga­ni­zu­je semi­nar “Pre­vo­đe­nje uz pomoć raču­nar­skih teh­no­lo­gi­ja (CAT tools)”. Semi­nar će se odr­ža­ti u Istra­ži­vač­koj sta­ni­ci Pet­ni­ca, 18–21. novem­bra 2021. Vodi­će ga Mir­ja­na Sta­ro­vić, čla­ni­ca ReLDI cen­tra i direk­tor­ka kom­pa­ni­je Lexi­com – jezič­ki inže­nje­ring d.o.o. Više infor­ma­ci­ja, uklju­ču­ju­ći pro­gram i link za regi­stra­ci­ju, dostup­no je ovde.…

 • Uni­ver­zi­tet u Ciri­hu — pro­gram “Jezik i pro­stor”, CLARIN cen­tar za južno­slo­ven­ske jezi­ke — CLASSLA i ReLDI cen­tar orga­ni­zu­ju inter­ak­tiv­nu onli­ne radi­o­ni­cu posve­će­nu regi­o­nal­noj mar­ki­ra­no­sti tek­sto­va. Radi­o­ni­ca će se odr­ža­ti na plat­for­mi Zoom, 6–7. novem­bra 2021, na engle­skom jezi­ku. Više infor­ma­ci­ja, uklju­ču­ju­ći pro­gram i link za regi­stra­ci­ju, dostup­no je ovde. Poseb­no pozi­va­mo stu­den­te da se pri­ja­ve!…

 • ReLDI će 26. febru­a­ra 2021. uče­stvo­va­ti u kon­fe­ren­ci­ji Inter­na­ti­o­na­lisms in Sla­vic as a win­dow into the arc­hi­tec­tu­re of gram­mar — Inter­Sla­vic 2020/2021, koju orga­ni­zu­je Uni­ver­zi­tet u Gra­cu. Apstrakt i pre­zen­ta­ci­ja dostup­ni su ovde, a uko­li­ko želi­te da se pri­dru­ži­te nama i ostat­ku kon­fe­ren­ci­je, uput­stvo za regi­stra­ci­ju naći ćete ovde.…

 • Slo­ve­nač­ki CLARIN cen­tar CLASSLA nedav­no je obja­vio novi BERT model koji uklju­ču­je hrvat­ski i srp­ski jezik. Model je dostu­pan na plat­for­mi Hug­ging­Fa­ce, kao i nje­go­va ver­zi­ja pri­la­go­đe­na zadat­ku pre­po­zna­va­nja ime­no­va­nih enti­te­ta (v. ovde). U izra­di mode­la uče­stvo­vao je Niko­la Lju­be­šić.…

 • ReLDI cen­tar je nedav­no ostva­rio sarad­nju sa Istra­ži­vač­kim cen­trom Slo­ve­nač­ke aka­de­mi­je nau­ka i umet­no­sti na izra­di kor­pu­sa vesti i komen­ta­ra na temu jezi­ka, na srp­skom, hrvat­skom i slo­ve­nač­kom jezi­ku. Koor­di­na­tor rada na kor­pu­si­ma bio je Vuk Bata­no­vić, a kor­pu­si su dostup­ni ovde.…

 • ReLDI resur­si pred­sta­vlje­ni su 24. okto­bra 2020. na kon­fe­ren­ci­ji Pri­me­na slo­bod­nog sof­tve­ra i otvo­re­nog har­dve­ra na Elek­tro­teh­nič­kom fakul­te­tu u Beo­gra­du. Pre­zen­ta­ci­ju koju je držao Vuk Bata­no­vić i osta­le mate­ri­ja­le može­te vide­ti ovde.…

 • Tro­go­di­šnje stra­te­ško part­ner­stvo UPSKILLS — UPgra­ding the SKIlls of Lin­gu­i­stics and Lan­gu­a­ge Stu­dents, u kome uče­stvu­ju Tanja Samar­džić i Maja Mili­če­vić Petro­vić, odo­bre­no je za finan­si­ra­nje u okvi­ru pro­gra­ma Era­smus+, uz dodat­no finan­si­ra­nje švaj­car­ske fon­da­ci­je Move­tia. Koor­di­na­tor part­ner­stva je Uni­ver­zi­tet na Mal­ti. U okvi­ru part­ner­stva biće izra­đe­ni nastav­ni mate­ri­ja­li name­nje­ni stu­den­ti­ma jezi­ka i lin­gvi­sti­ke na teme poput pro­gra­mi­ra­nja, istra­ži­vač­kih meto­da i kvan­ti­ta­tiv­ne ana­li­ze.…

 • Dvo­go­di­šnji pro­je­kat Advan­cing Novel Textu­al Simi­­la­­ri­­ty-based Solu­ti­ons in Sof­twa­re Deve­lop­ment — AVANTES odo­bren je za finan­si­ra­nje u okvi­ru pro­gra­ma posve­će­nog veštač­koj inte­li­gen­ci­ji Fon­da za nau­ku Repu­bli­ke Srbi­je. U pro­jek­tu uče­stvu­ju čla­no­vi ReLDI-ja Vuk Bata­no­vić, Maja Mili­če­vić Petro­vić i Tanja Samar­džić. Pro­je­kat je posve­ćen pro­u­ča­va­nju odno­sa izme­đu seman­ti­ke pro­gram­skog koda i zna­če­nja komen­ta­ra u kodu pisa­nih na pri­rod­nim jezi­ci­ma. Reše­nja za pro­ble­me kate­go­ri­za­ci­je komen­ta­ra, odre­đi­va­nja seman­tič­ke slič­no­sti tek­sto­va razli­či­tih duži­na i seman­tič­ke pre­tra­ge će biti razvi­je­na kako za srp­ski tako i.…..

 • ReLDI je 6. maja 2020. uče­stvo­vao u prvoj CLASSLA (onli­ne) radi­o­ni­ci. Više infor­ma­ci­ja (i neko­li­ko sli­ka) može­te pro­na­ći ovde.…

 • Nedav­no osno­va­ni CLARIN cen­tar za južno­slo­ven­ske jezi­ke (CLARIN kno­wled­ge cen­tre for South Sla­vic lan­gu­a­ges — CLASSLA) i ReLDI posti­gli su dogo­vor o bli­žoj sarad­nji. Iako CLASSLA ima širi spek­tar delo­va­nja (sve južno­slo­ven­ske jezi­ke) i akti­van je pre sve­ga kao deo zajed­ni­ce CLARIN ERIC, ReLDI osta­je zna­ča­jan part­ner i pokre­tač bazič­nih aktiv­no­sti u Hrvat­skoj, Srbi­ji i šire, čime se pod­sti­če razvoj jezič­kih teh­no­lo­gi­ja i pobolj­ša­va meto­do­lo­gi­ja lin­gvi­stič­kih istra­ži­va­nja.…

 • Pro­je­kat Move­tia pri­ve­den je kra­ju nakon uspe­šne (i zabav­ne!) let­nje ško­le odr­ža­ne u Istra­ži­vač­koj sta­ni­ci Pet­ni­ca 1–13. jula 2019. Više infor­ma­ci­ja i foto­gra­fi­je može­te vide­ti ovde.…

 • Čla­ni­ca ReLDI mre­že Mari­ja Runić (Uni­ver­zi­tet u Banjoj Luci) dobit­ni­ca je sti­pen­di­je Ful­bright (rese­arch grant) za aka­dem­sku 2019/20 sa istra­ži­vač­kim pro­jek­tom iz obla­sti lin­gvi­sti­ke i obra­zo­va­nja pod nazi­vom ‘It’s High Time: Lin­gu­i­stics in High Scho­ols’. Istra­ži­va­nje će se spro­vo­di­ti na uni­ver­zi­te­tu Western Was­hing­ton u Bel­ling­ha­mu u sarad­nji sa prof. Kri­stin Den­ham. Tokom borav­ka na WWU Mari­ja Runić će drža­ti pred­met ‘Lan­gu­a­ge and Soci­e­ty: Language(s) of the Bal­kans’ na Odsje­ku za lin­gvi­sti­ku, u okvi­ru koga će ame­rič­kim stu­den­ti­ma pred­sta­vi­ti jezič­ku situ­a­ci­ju.…..

 • Jezič­na ako­mo­da­ci­ja na Twit­te­ru: Pri­mjer Srbi­je Sla­vi­stič­na revi­ja, 67(1), 87–106. Niko­la Lju­be­šić, Maja Mili­če­vić Petro­vić, Tanja Samar­džić Novi rad čla­no­va ReLDI-ja o srp­skom, napi­san na hrvat­skom i obja­vljen u slo­ve­nač­kom časo­pi­su — pot­pu­no osli­ka­va duh našeg nauč­nog pri­stu­pa pita­nji­ma jezi­ka.  …

 • Više infor­ma­ci­ja može­te pro­na­ći u sle­de­ćem video pred­sta­vlja­nju.…

 • Čla­no­vi ReLDI mre­že oku­pi­li su se 21. decem­bra 2018. u Zagre­bu, na sastan­ku koji je odr­žan na Insti­tu­tu za hrvat­ski jezik i jezi­ko­slo­vlje. Čla­no­vi mre­že i nji­ho­vi gosti pred­sta­vi­li su svo­je ide­je za budu­će pro­jek­te, čemu je usle­di­la disku­si­ja o razli­či­tim moguć­no­sti­ma za regi­o­nal­nu sarad­nju. Zahva­lju­je­mo se svi­ma na uče­stvo­va­nju, a poseb­nu zahval­nost dugu­je­mo lokal­noj orga­ni­za­tor­ki Kri­sti­ni Štr­ka­lj Despot, kao i gosto­lju­bi­vom Insti­tu­tu za hrvat­ski jezik i jezi­ko­slo­vlje.   …

 • Sle­de­ći sasta­nak ReLDI mre­že odr­ža­će se u Zagre­bu 21. decem­bra 2018. Uko­li­ko biste žele­li da pri­su­stvu­je­te, javi­te nam se pre­ko kon­takt obra­sca.…

 • Švaj­car­ska agen­ci­ja za raz­me­ne Move­tia odo­bri­la je pro­je­kat Revi­si­ting rese­arch tra­i­ning in lin­gu­i­stics: the­o­ry, logic, met­hod (pro­je­kat br. 2018-CH-IP-0012). U pro­jek­tu uče­stvu­ju Tanja Samar­džić i Maja Mili­če­vić u sarad­nji sa Geno­ve­vom Puskas sa Uni­ver­zi­te­ta u Žene­vi. Cilj ovog pro­jek­ta jeste da se sadr­žaj sli­čan tema­ma ReLDI semi­na­ra uklju­či u nasta­vu na osnov­nim stu­di­ja­ma na Uni­ver­zi­te­ti­ma u Ciri­hu, Beo­gra­du i Žene­vi. Više poda­ta­ka može se vide­ti u obja­vi na stra­ni­ca­ma Uni­ver­zi­te­ta u Ciri­hu.…

 • Od 1. mar­ta 2018, ReLDI e-teča­­ji posta­vlje­ni na plat­for­mi Open edX @ Zurich biće dostup­ni putem nove stra­ni­ce.…

 • Četi­ri ReLDI e-teča­­ja su otvo­re­na i može im se pri­stu­pi­ti pre­ko plat­for­me Open edX @ Zurich. Više infor­ma­ci­ja dostup­no je putem stra­ni­ce posve­će­ne e-uče­­nju.…

 • U peri­o­du od 15.8. do 1.10.2017. biće otvo­re­na četi­ri e-teča­­ja na plat­for­mi Open edX @ Zurich. Detalj­ni­jim infor­ma­ci­ja­ma može se pri­stu­pi­ti pre­ko stra­ni­ce posve­će­ne e-uče­­nju.…

 • Posto­vi o ReLDI-ju obja­vlje­ni su na blo­gu URPP Lan­gu­a­ge and Spa­ce (autor­ka: Tanja Samar­džić), i blo­gu infra­stu­ruk­tu­re CLARIN (auto­ri: Ana Sla­vec i Jakob Lenar­dič).…

 • Peti ReLDI semi­nar odr­žan je od 21. do 23. juna 2017. u Lju­blja­ni. Na semi­na­ru je bilo pri­bli­žno 50 uče­sni­ka, iz svih drža­­va-repu­­bli­­ka biv­še SFRJ. Pro­gram i mate­ri­ja­li dostup­ni su na stra­ni­ci semi­na­ra. Hva­la svim orga­ni­za­to­ri­ma koji su omo­gu­ći­li odr­ža­va­nje ovog dodat­nog semi­na­ra, a poseb­no pro­jek­tu JANES, koji se zavr­ša­va kada i ReLDI i sa kojim je uz Melan­ho­li­ke zajed­nič­ki obe­le­že­no neko­li­ko godi­na uspe­šnih aktiv­no­sti.…

 • Koor­di­na­to­ri pro­jek­ta ReLDI odr­ža­li su zavr­šni pro­jekt­ni sasta­nak u Ciri­hu 11–15. apri­la 2017.…

 • Četvr­ti ReLDI semi­nar ukup­no, a dru­gi u Zagre­bu, odr­žan je od 23. do 26. febru­a­ra 2017. Pro­gram semi­na­ra i mate­ri­ja­li dostup­ni su na stra­ni­ci semi­na­ra. Na istoj stra­ni­ci može se naći i lista uče­sni­ka sa krat­kim bio­gra­fi­ja­ma.…

 • U sarad­nji sa slo­ve­nač­kim pro­jek­tom JANES orga­ni­zu­je­mo dodat­ni ReLDI semi­nar, koji će se odr­ža­ti 21–23. juna 2017. u Lju­blja­ni. Više infor­ma­ci­ja dostup­no je na stra­ni­ci semi­na­ra.…

 • Dru­gi ReLDI semi­nar odr­žan je od 26. do 29. janu­a­ra 2017. u Beo­gra­du. Pro­gram semi­na­ra i mate­ri­ja­li dostup­ni su na stra­ni­ci semi­na­ra. Lista uče­sni­ka sa krat­kim bio­gra­fi­ja­ma sle­di usko­ro.…

 • Adri­a­no Fer­ra­re­si (Uni­ver­zi­tet u Bolo­nji) i Maja Mili­če­vić odr­ža­li su 28. okto­bra 2016. u For­li­ju semi­nar posve­ćen sta­ti­stič­koj ana­li­zi u (kor­pu­snoj) lin­gvi­sti­ci “Count your fre­qu­en­ci­es wise­ly! An intro­duc­ti­on to con­cepts and met­hods in quan­ti­ta­ti­ve (cor­pus) lin­gu­i­stics”. Glav­ni orga­ni­za­tor semi­na­ra bio je Odsek za pre­vo­đe­nje Uni­ver­zi­te­ta u Bolo­nji.…

 • Niko­la Lju­be­šić je 29. sep­tem­bra 2016. pred­sta­vio dva rada nasta­la u okvi­ru ReLDI-ja na kon­fe­ren­ci­ji “Lan­gu­a­ge Tech­no­lo­gi­es & Digi­tal Huma­ni­ti­es 2016” u Lju­blja­ni: (1) Easi­ly Acces­si­ble Lan­gu­a­ge Tech­no­lo­gi­es for Slo­ve­ne, Cro­a­ti­an and Ser­bi­an (auto­ri: Niko­la Lju­be­šić, Tomaž Erja­vec, Dar­ja Fišer, Tanja Samar­džić, Maja Mili­če­vić, Filip Klu­bič­ka, Filip Pet­kov­ski); (2) Ana­lysing spa­ti­al distri­bu­ti­on of lin­gu­i­stic vari­a­bles in geo­en­co­ded twe­ets from Cro­a­tia, Bosnia, Mon­te­ne­gro and Ser­bia (auto­ri: Niko­la Lju­be­šić, Tanja Samar­džić, Maja Mili­če­vić).…

 • Naj­va­žni­je jezič­ne teh­no­lo­gi­je razvi­je­ne unu­tar pro­jek­ta uči­ni­li smo dostup­ni­ma kroz mre­žnu apli­ka­ci­ju (http://nl.ijs.si/services, mje­sto regi­stra­ci­je) i pro­gram­sku knji­žni­cu (https://github.com/clarinsi/reldi-lib). Dodat­ne ćemo teh­no­lo­gi­je doda­va­ti u ReLDI eko­su­stav kako ih razvi­je­mo.…

 • Beo­grad­ski dnev­ni list Danas je obja­vio čla­nak o našem pro­jek­tu.…

 • Dru­gi ReLDI semi­nar odr­žan je od 27. do 30. juna 2016. u Zagre­bu. Lista uče­sni­ka sa krat­kim bio­gra­fi­ja­ma biće usko­ro dostup­na na stra­ni­ci semi­na­ra, gde se već nala­ze pre­zen­ta­ci­je i dru­gi mate­ri­ja­li.…

 • Poče­li smo sa distri­bu­ci­jom resur­sa i ala­ta razvi­je­nih ili dora­đe­nih u okvi­ru pro­jek­ta ReLDI. Deta­lji o pri­stu­pu i uslo­vi­ma kori­šće­nja za sada su dostup­ni na engle­skoj ver­zi­ji saj­ta.…

 • Prvi ReLDI semi­nar odr­žan je od 2. do 5. juna u Beo­gra­du. Lista uče­sni­ka sa krat­kim bio­gra­fi­ja­ma biće usko­ro dostup­na na stra­ni­ci semi­na­ra, gde se već nala­ze pre­zen­ta­ci­je i dru­gi mate­ri­ja­li.…

 • Sarad­ni­ci pro­jek­ta ReLDI pro­ve­li su pret­hod­nu nede­lju na pro­jekt­nim sastan­ci­ma u Zagre­bu.…

 • Poče­la je pri­ja­va za dru­gi ReLDI semi­nar na Filo­zof­skom fakul­te­tu u Zagre­bu od 27. do 30. juna 2016. Detalj­ni­je infor­ma­ci­je i obra­zac pri­ja­ve se nala­ze na stra­ni­ci semi­na­ra.Edit Edit date and time…

 • Maja Mili­če­vić je 16. apri­la 2016. pred­sta­vi­la ReLDI na radi­o­ni­ci “4th Novi Sad Works­hop on Psyc­ho­lin­gu­i­stic, Neu­ro­lin­gu­i­stic and Cli­ni­cal Lin­gu­i­stic Rese­arch”, odr­ža­noj na Filo­zof­skom fakul­te­tu u Novom Sadu.…

 • Tanja Samar­džić je 18. mar­ta 2016. pred­sta­vi­la ReLDI na među­na­rod­nom sku­pu Vari­a­ti­on in spa­ce and time: cla­u­sal com­ple­men­ta­ti­on in South Sla­vic, odr­ža­nom u Ciri­hu.…

 • Sarad­ni­ci pro­jek­ta ReLDI ovu nede­lju pro­vo­de na pro­jekt­nim sastan­ci­ma u Ciri­hu.…

 • Poče­la je pri­ja­va za prvi ReLDI semi­nar na Filo­lo­škom fakul­te­tu u Beo­gra­du od 2. do 5. juna 2016. Detalj­ni­je infor­ma­ci­je i obra­zac pri­ja­ve se nala­ze na stra­ni­ci semi­na­ra.…

 • Od 1. do 6. febru­a­ra 2016. tim pro­jek­ta ReLDI je u Ciri­hu u okvi­ru pri­pre­ma za prvi semi­nar.…

 • Sa zado­volj­stvom pred­sta­vlja­mo ver­zi­ju pro­jekt­nog saj­ta na hrvat­skom i srp­skom jezi­ku. Obja­šnje­nje upo­tre­be jezi­ka dostup­no je na stra­ni­ci O pro­jek­tu.…

Za pri­ja­vu na našu mej­ling listu, une­si­te e-mail adre­su u polje ispod i klik­ni­te “Subscri­be”.