Autori Vladan Pavlović, Miloš Jovanović Sadržaj i opis Upitnik za istraživanje stavova o odnosu jezika i nacionalnog identiteta Preuzimanje instrumenta Upitnik za istraživanje stavova o odnosu jezika i nacionalnog identiteta Radovi Pavlović, Vladan i Miloš Jovanović (2013). Stavovi studenata Univerziteta u Nišu o odnosu jezičkog i nacionalnog identiteta. Teme 38/2. 701-717. [Link] Pavlović, Vladan and Miloš Jovanović (2013). 'Language Nationalism' vs 'Language Cosmopolitanism': Divisions in the Attitudes towards the Relation between Language and National Identity''. In I. Spasić and P. Cvetičanin (Eds) Us and Them – Symbolic Divisions...

Autor Mile Vuković Sadržaj i opis Test čitanja reči za govornike srpskog jezika Preuzimanje instrumenta Test čitanja reči za govornike srpskog jezika Test čitanja reči za govornike srpskog jezika - obrazac Radovi Vuković, Mile (2015). Tretman afazija. 2. dopunjeno izdanje. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Vuković, Mile, Irena Vuković, i Nick Miller (u štampi). Acquired dyslexia in Serbian speakers with Broca’s and Wernicke’s aphasia. Journal of Communication Disorders. [Link] Citiranje ove stranice Vuković, Mile (2016). Test čitanja reči. Platforma ReLDI - Regional Linguistic Data Initiative....

Autor Mile Vuković Sadržaj i opis Skrining test za afazije za govornike srpskog jezika Preuzimanje instrumenta Skrining test za afazije za govornike srpskog jezika Radovi Vuković, Mile, Bojana Drljan, i Irena Vuković (2014). Validacija skrining testa za afazije govornika srpskog jezika. Specijalna edukacija i rehabilitacija 1. 73-86. [Link] Citiranje ove stranice Vuković, Mile (2016). Skrining test za afazije za govornike srpskog jezika. Platforma ReLDI - Regional Linguistic Data Initiative. http://reldi.spur.uzh.ch/hr-sr/instrumenti-vukovic2010/....

Autor Maja Miličević Sadržaj i opis 1. Sociodemografski upitnik 2. Offline zadatak procene prihvatljivosti 3. Online zadatak procene prihvatljivosti Preuzimanje instrumenta Sociodemografski upitnik Uputstvo za offline zadatak Offline zadatak - ListaA1 Offline zadatak - ListaB1 Offline zadatak - ListaC1 Offline zadatak - ListaD1 Uputstvo za online zadatak Online zadatak - ListaA (E-Prime .es2 dokument) Online zadatak - ListaB (E-Prime .es2 dokument) Online zadatak - ListaC (E-Prime .es2 dokument) Online zadatak - ListaD (E-Prime .es2 dokument) Radovi Miličević, Maja (2012). The possessive dative in Serbian as a valency phenomenon: a preliminary empirical study. U V. Ružić, M. Alanović i G....

Autor Maja Miličević Sadržaj i opis 1. Sociodemografski upitnik 2. Test nivoa znanja (cloze test) 3. Zadatak procene slike 4. Zadatak procene prihvatljivosti Preuzimanje instrumenta Sociodemografski upitnik Test nivoa znanja (cloze test) Zadatak procene slike Slike za zadatak procene slike Zadatak procene prihvatljivosti Ceo test (verzija za izvorne govornike, randomizacija A) Ceo test (verzija za izvorne govornike, randomizacija B) Rezultati istraživanja Rezultati svih zadataka Radovi Miličević, Maja (2007). The Acquisition of Reflexives and Reciprocals in L2 Italian, Serbian and English. Doktorska disertacija. Kembridž: Univerzitet u Kembridžu. [Link] Citiranje ove stranice Miličević, Maja (2016). Test za ispitivanje usvojenosti refleksivnih i recipročnih...

Autor Jelena Grubor Sadržaj i opis 1. Skala stavova prema (neologizmima) anglicizmima u srpskom jeziku 2. Skala procene korišćenja (neologizama) anglicizama 3. Registar leksičkih parova Preuzimanje instrumenta Grubor 2011 - Baterija za ispitivanje stavova prema anglicizmima u srpskom jeziku Radovi Grubor, Jelena (2011). Stav govornika srpskog jezika prema (neologizmima) anglicizmima u srpskom jeziku. Prilozi proučavanju jezika 42: 65–79. Citiranje ove stranice Grubor, Jelena (2016). Baterija testova za ispitivanje stavova prema anglicizmima u srpskom jeziku. Platforma ReLDI - Regional Linguistic Data Initiative. http://reldi.spur.uzh.ch/hr-sr/instrumenti-grubor2011/....

Autor Jelena Grubor Sadržaj i opis I: Baterija testova za utvrđivanje stavova prema učenju engleskog jezika 0. Sociodemografski upitnik 1a. Upitnik o istoriji učenja engleskog jezika 1b. Skala procene konteksta učenja engleskog jezika 2. Skala stavova prema učenju engleskog jezika 3. Skala socijalne distance (Bogardusova skala) 4. Skala aspiracija 5. Skala procene za utvrđivanje vannastavnog inputa II: Baterija testova za utvrđivanje stavova roditelja prema učenju engleskog jezika 1. Sociodemografski upitnik 2. Skala procene poznavanja jezika 3. Skala stavova prema učenju engleskog jezika Preuzimanje instrumenta Grubor 2012 - Baterija testova za utvrđivanje stavova prema učenju engleskog jezika Radovi Grubor,...