Članica ReLDI mreže dobitnica Fulbrajtove stipendije

Čla­ni­ca ReLDI mre­že Mari­ja Runić (Uni­ver­zi­tet u Banjoj Luci) dobit­ni­ca je sti­pen­di­je Ful­bright (rese­arch grant) za aka­dem­sku 2019/20 sa istra­ži­vač­kim pro­jek­tom iz obla­sti lin­gvi­sti­ke i obra­zo­va­nja pod nazi­vom ‘It’s High Time: Lin­gu­i­stics in High Scho­ols’. Istra­ži­va­nje će se spro­vo­di­ti na uni­ver­zi­te­tu Western Was­hing­ton u Bel­ling­ha­mu u sarad­nji sa prof. Kri­stin Den­ham. Tokom borav­ka na WWU Mari­ja Runić će drža­ti pred­met ‘Lan­gu­a­ge and Soci­e­ty: Language(s) of the Bal­kans’ na Odsje­ku za lin­gvi­sti­ku, u okvi­ru koga će ame­rič­kim stu­den­ti­ma pred­sta­vi­ti jezič­ku situ­a­ci­ju na Bal­ka­nu, sa poseb­nim osvr­tom na Bosnu i Her­ce­go­vi­nu.