Članovi

ReLDI je mre­ža istra­ži­va­ča i prak­ti­ča­ra koji sara­đu­ju na pri­ku­plja­nju, raču­nar­skoj obra­di i distri­bu­ci­ji jezič­kih poda­ta­ka, pre sve­ga za hrvat­ski i srp­ski, ali i za dru­ge bli­ske slo­ven­ske jezi­ke. Naši čla­no­vi pro­mo­vi­šu objek­tiv­nost u istra­ži­va­nju jezi­ka, osla­nja­nje na savre­me­ne raču­nar­ske teh­no­lo­gi­je i empi­rij­sku meto­do­lo­gi­ju, delje­nje poda­ta­ka i stro­ge stan­dar­de u istra­ži­vač­kom radu.

Mre­žu čine osni­va­či ReLDI cen­tra za jezič­ke podat­ke, ini­ci­ja­to­ri i regu­lar­ni čla­no­vi, čiji pro­fi­li se nala­ze niže na ovoj stra­ni­ci.

Uko­li­ko želi­te da posta­ne­te član mre­že, može­te se pri­ja­vi­ti pomo­ću ovog obra­sca. Zahtev će raz­ma­tra­ti tre­nut­ni čla­no­vi mre­že, a oba­ve­sti­će­mo vas o odlu­ci čim to bude mogu­će. Za pri­dru­ži­va­nje mre­ži neop­hod­na je pre­po­ru­ka barem jed­nog od tre­nut­nih čla­no­va. Kada se pri­dru­ži­te mre­ži, vaš pro­fil će biti izli­stan na ovoj stra­ni­ci i ima­će­te pri­stup zajed­nič­kom rad­nom okru­že­nju.

Članovi ReLDI centra

Pred­sed­ni­ca ReLDI cen­tra

Van­red­ni pro­fe­sor
Odsek za pre­vo­đe­nje
Uni­ver­zi­tet u Bolo­nji

Kon­takt

 

Istra­ži­va­nja:
usva­ja­nje dru­gog jezi­ka, pre­vo­đe­nje, CMC, mor­fo­sin­tak­sa, meto­do­lo­gi­ja lin­gvi­stič­kih istra­ži­va­nja, sta­ti­sti­ka u lin­gvi­sti­ci, ekspe­ri­men­ti, kor­pu­si, SPSS, R

Nasta­va:
usva­ja­nje dru­gog jezi­ka, psi­ho­lin­gvi­sti­ka, neu­ro­lin­gvi­sti­ka, kor­pu­sna lin­gvi­sti­ka, sta­ti­sti­ka u lin­gvi­sti­ci

Jezi­ci i jezič­ki vari­je­te­ti:
srp­ski jezik (stan­dard­ni, jezik dru­štve­nih mre­ža, srp­ski kao stra­ni), ita­li­jan­ski jezik, engle­ski jezik

Resur­si:
Kor­pu­si tvi­to­va na srp­skom i na hrvat­skom; EPTIC — Euro­pe­an Par­li­a­ment Trans­la­ti­on and Inter­pre­ting Cor­pus; Test pro­ce­ne pri­hva­tlji­vo­sti pri­svoj­nog dati­va u srp­skom jezi­ku; Test za ispi­ti­va­nje usvo­je­no­sti reflek­siv­nih i reci­proč­nih gla­go­la u srp­skom jezi­ku; Zada­tak oda­bi­ra sli­ke za ispi­ti­va­nje (ne)izrečenih subjekt­nih zamje­ni­ca (srp­sko-engle­ski)

Vođa gru­pe za obra­du tek­sta
URPP “Lan­gu­a­ge and Spa­ce”
Uni­ver­zi­tet u Ciri­hu

Kon­takt

 

Istra­ži­va­nja:
raču­nar­ska lin­gvi­sti­ka, mašin­sko uče­nje, lek­sič­ka seman­ti­ka, mor­fo­lo­ška obra­da, sin­tak­sa, kor­pu­si, sta­ti­sti­ka, Pyt­hon, R, nauč­na meto­do­lo­gi­ja

Nasta­va:
raču­nar­ska lin­gvi­sti­ka, distri­bu­ci­o­na seman­ti­ka, vek­tor­ske repre­sen­ta­ci­je, obra­da tek­sta, mašin­sko uče­nje, seman­tič­ki web, pove­za­ni više­je­zič­ni resur­si

Jezi­ci i jezič­ki vari­je­te­ti:
švaj­car­ski nemač­ki, južno­slo­ven­ski jezi­ci, svi jezi­ci

Resur­si:
Arc­hi­Mob kor­pus; Srp­ska ban­ka uni­ver­zal­nih depen­den­ci­ja (UD); BTag­ger

Znan­stve­ni surad­nik
Odsek za teh­no­lo­gi­je zna­nja
Insti­tut “Jožef Ste­fan”, Lju­blja­na
i
Docent
Odsjek za infor­ma­cij­ske i komu­ni­ka­cij­ske zna­no­sti
Filo­zof­ski fakul­tet
Uni­ver­zi­tet u Zagre­bu

Kon­takt

 

Istra­ži­va­nja:
obra­da pri­rod­nog jezi­ka, stroj­no uče­nje, izgrad­nja kor­pu­sa, izra­da ala­ta za auto­mat­sku obra­du tekst­nih poda­ta­ka, raču­nal­na dru­štve­na zna­nost, ana­li­ti­ka nad poda­ci­ma dru­štve­nih mre­ža

Jezi­ci i jezič­ki vari­je­te­ti:
zapad­ni južno­sla­ven­ski jezi­ci, svi jezi­ci

Resur­si:
resur­si dostup­ni u repo­zi­to­ri­ju­mu CLARIN.SI

Pot­pred­sed­nik ReLDI cen­tra

Istra­ži­vač
Ino­va­ci­o­ni cen­tar
Elek­tro­teh­nič­ki fakul­tet
Uni­ver­zi­tet u Beo­gra­du

Kon­takt

 

Istra­ži­va­nja:
obra­da pri­rod­nih jezi­ka / raču­nar­ska lin­gvi­sti­ka, ana­li­za sen­ti­men­ta, seman­tič­ka slič­nost, distri­bu­ci­o­nal­na seman­ti­ka, obra­da krat­kih tek­sto­va, mor­fo­lo­ška nor­ma­li­za­ci­ja, raz­re­ša­va­nje kore­fe­ren­ci, mul­ti­lin­gval­ne meto­de obra­de jezi­ka, obra­da manjih jezi­ka, jezič­ki resur­si, (dubo­ko) mašin­sko uče­nje, Pyt­hon, Java

Nasta­va:
obra­da pri­rod­nih jezi­ka / raču­nar­ska lin­gvi­sti­ka, mašin­sko uče­nje

Jezi­ci i jezič­ki vari­je­te­ti:
srp­ski, hrvat­ski, engle­ski

Resur­si:
SETimes.SR — ozna­če­ni kor­pus srp­skog jezi­ka; SCStem­mers — skup ste­me­ra za srp­ski i hrvat­ski; STS.news.sr — kor­pus krat­kih novin­skih tek­sto­va na srp­skom za odre­đi­va­nje seman­tič­ke slič­no­sti; paraphrase.sr — srp­ski kor­pus para­fra­za; SerbMR — kolek­ci­ja film­skih recen­zi­ja na srp­skom

Mirjana Starović

Direk­tor
Lexi­com — jezič­ki inže­nje­ring d.o.o.
Beo­grad

Kon­takt

 

Istra­ži­va­nja i jezič­ka prak­sa:
loka­li­za­ci­ja, ter­mi­no­lo­gi­ja, jezič­ke uslu­ge, CAT ala­ti

Jezik i jezič­ki vari­je­te­ti:
ex-Yu jezi­ci

Resur­si:
mor­fo­lo­ški reč­nik

Inicijatori mreže

Boban Arsenijević

Pro­fe­sor
Insti­tut za sla­vi­sti­ku
Uni­ver­zi­tet u Gra­cu

Kon­takt

 

Istra­ži­va­nja:
mor­fo­lo­gi­ja, sin­tak­sa, seman­ti­ka, psi­ho­lin­gvi­sti­ka, ekspe­ri­men­ti, R

Nasta­va:
slo­ven­ska lin­gvi­sti­ka, lin­gvi­sti­ka srp­sko­hr­vat­skog, lin­gvi­sti­ka ruskog

Jezi­ci i jezič­ki vari­je­te­ti:
srp­sko­hr­vat­ski (stan­dard, jugo­i­stoč­ni dija­lek­ti, grad­ski govo­ri), ruski (stan­dard)

Kristina Cergol Kovačević

Docent
Uči­telj­ski fakul­tet
Sve­u­či­li­šte u Zagre­bu

 

Istra­ži­va­nja:
meto­do­lo­gi­ja i eti­ka istra­ži­va­nja u pri­mi­je­nje­noj lin­gvi­sti­ci, ekspe­ri­men­tal­na psi­ho­lin­gvi­sti­ka ̶ dvo­je­zič­no pro­ce­si­ra­nje, rano uče­nje engle­sko­ga jezi­ka te fone­ti­ka i fono­lo­gi­ja engle­sko­ga jezi­ka

Nasta­va:
meto­do­lo­gi­ja i eti­ka istra­ži­va­nja u pri­mi­je­nje­noj lin­gvi­sti­ci, ekspe­ri­men­tal­na psi­ho­lin­gvi­sti­ka ̶ dvo­je­zič­no pro­ce­si­ra­nje, rano uče­nje engle­sko­ga jezi­ka te fone­ti­ka i fono­lo­gi­ja engle­sko­ga jezi­ka

Jezik i jezič­ki vari­je­te­ti:
engle­ski

Jelena Gledić

Viši lek­tor
Gru­pa za kine­ski jezik, knji­žev­nost i kul­tu­ru
Kate­dra za ori­jen­ta­li­sti­ku
Filo­lo­ški fakul­tet
Uni­ver­zi­tet u Beo­gra­du

Kon­takt

 

Istra­ži­va­nja:
soci­o­lin­gvi­sti­ka, stu­di­je kul­tu­re, upit­ni­ci, Pyt­hon, R

Nasta­va:
pre­vo­đe­nje, razu­me­va­nje slu­ša­nja, kla­si­čan kine­ski tekst

Jezi­ci i jezič­ki vari­je­te­ti:
savre­me­ni kine­ski (man­da­rin­ski), kla­si­čan kine­ski, engle­ski, srp­ski

Sabina Halupka-Rešetar

Van­red­ni pro­fe­sor
Odsek za angli­sti­ku
Filo­zof­ski fakul­tet
Uni­ver­zi­tet u Novom Sadu

Kon­takt

 

Istra­ži­va­nja:
sin­tak­sa, prag­ma­ti­ka, usva­ja­nje jezi­ka, ekspe­ri­men­ti, upit­ni­ci

Nasta­va:
sin­tak­sa, prag­ma­ti­ka, infor­ma­cij­ska struk­tu­ra

Jezi­ci i jezič­ki vari­je­te­ti:
engle­ski, srp­ski, mađar­ski

Resur­si:
Upit­nik za ispi­ti­va­nje prag­ma­tič­ke kom­pe­ten­ci­je u engle­skom kao stra­nom jezi­kuUpit­nik za ispi­ti­va­nje modi­fi­ka­ci­je mol­bi u engle­skom kao jezi­ku stru­keUpit­nik o gla­gol­skim dopu­na­ma u mađar­skom jezi­ku

Docent
Odsjek za logo­pe­di­ju
Edu­ka­cij­sko-reha­bi­li­ta­cij­ski fakul­tet
Sve­u­či­li­šte u Zagre­bu

Kon­takt

 

Istra­ži­va­nja:
jezič­no usva­ja­nje, kor­pu­si govo­re­nog jezi­ka, dvo­je­zič­nost, jezič­ni pore­me­ća­ji

Nasta­va:
obra­da uzo­ra­ka govo­re­nog jezi­ka, dvo­je­zič­nost, jezič­no usva­ja­nje

Jezi­ci i jezič­ki vari­je­te­ti:
hrvat­ski, dija­lek­ti hrvat­skog jezi­ka

Resur­si:
Cro­a­ti­an Adult Spo­ken Lan­gu­a­ge Cor­pus (HrAL), Cro­a­ti­an Disco­ur­se Cor­pus of Spe­a­kers with Apha­sia (Cro­DA)

Izvan­red­ni pro­fe­sor
Odsjek za angli­sti­ku
Filo­zof­ski fakul­tet
Sve­u­či­li­šte u Rije­ci

Kon­takt

 

Istra­ži­va­nja:
usva­ja­nje dru­gog jezi­ka, usva­ja­nje prvog jezi­ka, dvo­je­zič­nost, psi­ho­lin­gvi­sti­ka, ekspe­ri­men­tal­ne meto­de

Nasta­va:
usva­ja­nje dru­gog jezi­ka, usva­ja­nje prvog jezi­ka, dvo­je­zič­nost

Jezi­ci i jezič­ki vari­je­te­ti:
tali­jan­ski, engle­ski, hrvat­ski

Resur­si:
zada­tak oda­bi­ra sli­ke

Nauč­ni savet­nik
Insti­tut za srp­ski jezik SANU
Beo­grad

 

Istra­ži­va­nja:
eti­mo­lo­gi­ja, bal­kan­ska lin­gvi­sti­ka, digi­tal­na huma­ni­sti­ka, isto­rij­ska lin­gvi­sti­ka, elek­tron­ska lek­si­ko­gra­fi­ja

Jezi­ci i jezič­ki vari­je­te­ti:
srp­sko­hr­vat­ski jezik i dija­lek­ti, tur­ski jezik i dija­lek­ti, bal­kan­ski jezi­ci

Resur­si:
Reč­nič­ka plat­for­ma “Ras­kov­nik”, Plat­for­ma za digi­tal­na izda­nja i tran­skrip­ci­ju srp­skog ruko­pi­snog nasle­đa “Pre­pis”

Nauč­ni savet­nik
Insti­tut za stu­di­je kul­tu­re i seća­nja
ZRC SAZU
Lju­blja­na

Kon­takt

 

Istra­ži­va­nja:
antro­po­lo­ška lin­gvi­sti­ka, jezič­ka ide­o­lo­gi­ja, inter­vjui, ana­li­za dis­kur­sa

Jezi­ci i jezič­ki vari­je­te­ti:
srp­sko­hr­vat­ski, slo­ve­nač­ki

Marija Runić

Docent
Stu­dij­ski pro­gram za ita­li­jan­ski jezik i knji­žev­nost
Filo­lo­ški fakul­tet
Uni­ver­zi­tet u Banjoj Luci

Kon­takt

 

Istra­ži­va­nja:
sin­tak­sa, jezič­ki kon­takt, nasta­va jezi­ka, ekspe­ri­men­ti, kor­pu­si, teren­ski upit­ni­ci

Nasta­va:
sin­tak­sa, seman­ti­ka i lek­si­ko­lo­gi­ja, soci­o­lin­gvi­sti­ka, mor­fo­lo­gi­ja

Jezi­ci i jezič­ki vari­je­te­ti:
rezij­ski, moli­ški hrvat­ski, ita­li­jan­ski kao stra­ni, slo­ve­nač­ki, srp­ski

Irena Srdanović

Izvan­red­na pro­fe­so­ri­ca
Odsjek za azij­ske stu­di­je
Filo­zof­ski fakul­tet
Sve­u­či­li­šte Jur­ja Dobri­le u Puli

Kon­takt

 

Istra­ži­va­nja:
kor­pu­sna lin­gvi­sti­ka, lek­si­kal­na seman­ti­ka, lek­si­ko­gra­fi­ja, didak­ti­ka stra­nog jezi­ka, soci­o­lin­gvi­sti­ka, prag­ma­ti­ka

Nasta­va:
japan­ski jezik, gra­ma­ti­ka japan­skog jezi­ka, kor­pu­sna lin­gvi­sti­ka, kor­pu­sna lek­si­ko­gra­fi­ja, elek­tro­nič­ki izvo­ri za uče­nje jezi­ka i kul­tu­re

Jezi­ci i jezič­ki vari­je­te­ti:
japan­ski, hrvat­ski, srp­ski, slo­ven­ski, engle­ski

Resur­si:
JpWaC, JpTenTen11(suw/luw), Sketch Engi­ne gra­mrel za japan­ski jezik, GDEX for Japa­ne­se, Lear­ners’ GDEX for Japa­ne­se, JaSlo

Branimir Stanković

Docent
Depart­man za srp­ski jezik
Filo­zof­ski fakul­tet
Uni­ver­zi­tet u Nišu

Kon­takt

 

Istra­ži­va­nja:
sin­tak­sa, seman­ti­ka, prag­ma­ti­ka, ekspe­ri­men­tal­na meto­da, kor­pu­sna meto­da, Exma­ral­da

Nasta­va:
empi­rij­ske osno­ve lin­gvi­stič­kih istraživanja,metodologija lin­gvi­stič­kih istra­ži­va­nja, gene­ra­tiv­na sin­tak­sa, for­mal­na seman­ti­ka, prag­ma­ti­ka

Jezik i jezič­ki vari­je­te­ti:
srp­ski jezik, pri­zren­sko-timoč­ki (tor­lač­ki) dija­le­kat, make­don­ski jezik

Izvan­red­ni pro­fe­sor
Labo­ra­to­rij za ana­li­zu tek­sta i inže­njer­stvo zna­nja
Fakul­tet elek­tro­teh­ni­ke i raču­nar­stva
Sve­u­či­li­šte u Zagre­bu

Kon­takt

 

Istra­ži­va­nja:
obra­da pri­rod­nog jezi­ka, raču­nal­na lek­sič­ka seman­ti­ka, stroj­no uče­nje u obra­di pri­rod­nog jezi­ka, ekstrak­ci­ja infor­ma­ci­ja, Pyt­hon

Nasta­va:
stroj­no uče­nje, obra­da pri­rod­nog jezi­ka, umjet­na inte­li­gen­ci­ja

Jezik i jezič­ki vari­je­te­ti:
engle­ski, hrvat­ski

Resur­si:
http://takelab.fer.hr/data

Kristina Štrkalj Despot

Znan­stve­ni savjet­nik
Insti­tut za hrvat­ski jezik i jezi­ko­slo­vlje
Zagreb

Kon­takt

 

Istra­ži­va­nja:
kog­ni­tiv­na lin­gvi­sti­ka, seman­ti­ka

Nasta­va:
kog­ni­tiv­na lin­gvi­sti­ka

Jezik i jezič­ki vari­je­te­ti:
hrvat­ski, ruski, engle­ski

Resur­si:
http://ihjj.hr/metafore/

Članovi mreže

Nauč­ni savet­nik
Odsek za teh­no­lo­gi­je zna­nja
Insti­tut “Jožef Ste­fan”, Lju­blja­na

 

Istra­ži­va­nja:
izra­da kor­pu­sa, stan­dar­di­za­ci­ja kodi­ra­nja tek­sto­va, infra­stu­ruk­tu­ra za istra­ži­va­nja, lin­gvi­stič­ka ano­ta­ci­ja, mor­fo­lo­gi­ja

Jezik i jezič­ki vari­je­te­ti:
slo­ve­nač­ki, hrvat­ski, srp­ski, isto­rij­ske pro­me­ne u jezi­ku,  jezik dru­štve­nih mre­ža

Resur­si:
resur­si dostup­ni u repo­zi­to­ri­ju­mu CLARIN.SI

Docent­ka
Odsek za pre­vo­đe­nje
Filo­zof­ski fakul­tet
Uni­ver­zi­tet u Lju­blja­ni

Kon­takt

 

Istra­ži­va­nja:
kor­pu­sna lin­gvi­sti­ka, lek­sič­ka seman­ti­ka, soci­o­lin­gvi­sti­ka, nauč­na infra­struk­tu­ra

Nasta­va:
kor­pu­si, raču­nar­ski posre­do­va­na komu­ni­ka­ci­ja

Jezi­ci i jezič­ki vari­je­te­ti:
slo­ve­nač­ki, engle­ski

Resur­si:
resur­si dostup­ni u repo­zi­to­ri­ju­mu CLARIN.SI

Nauč­ni sarad­nik
Insti­tut “Jožef Ste­fan”, Lju­blja­na

 

Istra­ži­va­nja:
lek­si­ko­gra­fi­ja, lek­si­ko­gra­ma­ti­ka, kor­pu­sna lin­gvi­sti­ka, obra­da pri­rod­nog jezi­ka, infra­struk­tu­re za jezič­ke teh­no­lo­gi­je, raču­nar­ski pot­po­mog­nu­to uče­nje i nasta­va

Jezik i jezič­ki vari­je­te­ti:
slo­ve­nač­ki

Resur­si:
Komu­ni­ka­ci­ja na slo­ve­nač­kom: pisa­ni kor­pu­si Giga­fi­da/Kres; govor­ni kor­pus Gos; kor­pus uče­nič­kih sasta­va Šolar; lek­si­kon Slo­leks; kor­pus za tre­ni­ra­nje ssj500k; tager Obe­liks; MST­Par­ser; Slo­ve­ne Lexi­cal Data­ba­se; onli­ne kon­kor­dan­se­ri; Teza­u­rus savre­me­nog slo­ve­nač­kog

Redo­vi­ta pro­fe­so­ri­ca
Odsjek za južno­sla­ven­ske jezi­ke
Filo­zof­ski fakul­tet
Sve­u­či­li­šte u Zagre­bu

Kon­takt

 

Istra­ži­va­nja:
južno­sla­ven­ski jezi­ci, psi­ho­lin­gvi­stič­ki ekspe­ri­men­ti, infor­ma­cij­ska struk­tu­ra, mor­fo­sin­tak­sa, pro­u­ča­va­nje kon­kret­no­sti i apstrakt­no­sti te pre­do­či­vo­sti lek­se­ma

Nasta­va:
mor­fo­sin­tak­sa, slo­ven­ski jezik, pre­vo­đe­nje, idi­o­ma­ti­ka i sti­li­sti­ka hrvat­sko­ga jezi­ka, infor­ma­cij­ska struk­tu­ra

Jezi­ci i jezič­ki vari­je­te­ti:
hrvat­ski, slo­ven­ski

Resur­si:
Hrvat­ska psi­ho­lin­gvi­stič­ka baza