Dostupne mrežna aplikacija i knjižnica za pristup jezičnim tehnologijama

Naj­va­žni­je jezič­ne teh­no­lo­gi­je razvi­je­ne unu­tar pro­jek­ta uči­ni­li smo dostup­ni­ma kroz mre­žnu apli­ka­ci­ju (http://nl.ijs.si/services, mje­sto regi­stra­ci­je) i pro­gram­sku knji­žni­cu (https://github.com/clarinsi/reldi-lib). Dodat­ne ćemo teh­no­lo­gi­je doda­va­ti u ReLDI eko­su­stav kako ih razvi­je­mo.