E-učenje

E-uče­nje pred­sta­vlja jed­nu od glav­nih kom­po­nen­ti ReLDI-ja. Teča­ji koji ga čine mogu se kori­sti­ti kao doda­tak na ReLDI semi­na­re, kao neza­vi­sni teča­ji za uče­nje na dalji­nu, kao pomoć u izra­di nastav­nih mate­ri­ja­la, ili kao teh­nič­ka i meto­do­lo­ška podr­ška u men­tor­stvi­ma dok­tor­skih diser­ta­ci­ja. Otvo­re­ni su za sve zain­te­re­so­va­ne.

Teča­ji su na srpskom/hrvatskom jezi­ku.

Tečaj na plat­for­mi Open edX @ Zurich.

Teme teča­ja obu­hva­ta­ju opšte odli­ke nauč­nih istra­ži­va­nja i ključ­ne ele­men­te kvan­ti­ta­tiv­nih istra­ži­va­nja (nacrt istra­ži­va­nja, vari­ja­ble, uzor­ko­va­nje). Tečaj je rele­van­tan i za kor­pu­sna i za ekspe­ri­men­tal­na istra­ži­va­nja, kao i za sta­ti­stič­ku ana­li­zu.

Tečaj na plat­for­mi Open edX @ Zurich.

Teme teča­ja obu­hva­ta­ju teh­nič­ke aspek­te izra­de i upo­tre­be kor­pu­sa, kao i meto­do­lo­ška pita­nja koja se tiču poj­mo­va spe­ci­fič­nih za kor­pu­snu lin­gvi­sti­ku, ali i poj­mo­va veza­nih za nauč­ne postup­ke uop­šte.

Tečaj na plat­for­mi Open edX @ Zurich.

Teme teča­ja obu­hva­ta­ju pri­pre­mu ekspe­ri­me­na­ta, nji­ho­vo pore­đe­nje sa dru­gim izvo­ri­ma poda­ta­ka u lin­gvi­sti­ci, izbor ispi­ta­ni­ka i sti­mu­lu­sa i kon­tro­lu kva­li­te­ta istra­ži­va­nja.

Tečaj na plat­for­mi Open edX @ Zurich.

Teme teča­ja obu­hva­ta­ju odli­ke kvan­ti­ta­tiv­nih istra­ži­va­nja, izra­ču­na­va­nje deskrip­tiv­nih mera, sta­ti­stič­ko zaklju­či­va­nje i niz infe­ren­ci­jal­nih testo­va (t-testo­ve, ana­li­zu vari­jan­se, nepa­ra­me­trij­ske testo­ve). Na teča­ju se kori­sti sta­ti­stič­ki sof­tver R.

Pyt­hon Note­bo­ok na plat­for­mi Git­Hub.

Tečaj pokri­va osno­ve pro­gra­mi­ra­nja u pro­gram­skom jezi­ku Pyt­hon. Ovaj tečaj razvi­jen je u okvi­ru pro­jek­ta Digi­Ling.