Postavljena verzija sajta na hrvatskom i srpskom jeziku

Sa zado­volj­stvom pred­sta­vlja­mo ver­zi­ju pro­jekt­nog saj­ta na hrvat­skom i srp­skom jezi­ku. Obja­šnje­nje upo­tre­be jezi­ka dostup­no je na stra­ni­ci O pro­jek­tu.