Baterija testova za ispitivanje stavova prema anglicizmima u srpskom jeziku

Autor
Jele­na Gru­bor

Sadr­žaj i opis
1. Ska­la sta­vo­va pre­ma (neo­lo­gi­zmi­ma) angli­ci­zmi­ma u srp­skom jezi­ku
2. Ska­la pro­ce­ne kori­šće­nja (neo­lo­gi­za­ma) angli­ci­za­ma
3. Regi­star lek­sič­kih paro­va

Pre­u­zi­ma­nje instru­men­ta
Gru­bor 2011 — Bate­ri­ja za ispi­ti­va­nje sta­vo­va pre­ma angli­ci­zmi­ma u srp­skom jezi­ku

Rado­vi
Gru­bor, Jele­na (2011). Stav govor­ni­ka srp­skog jezi­ka pre­ma (neo­lo­gi­zmi­ma) angli­ci­zmi­ma u srp­skom jezi­ku. Pri­lo­zi pro­u­ča­va­nju jezi­ka 42: 65–79.

Citi­ra­nje ove stra­ni­ce
Gru­bor, Jele­na (2016). Bate­ri­ja testo­va za ispi­ti­va­nje sta­vo­va pre­ma angli­ci­zmi­ma u srp­skom jezi­ku. Plat­for­ma ReLDI — Regi­o­nal Lin­gu­i­stic Data Ini­ti­a­ti­ve. http://reldi.spur.uzh.ch/hr-sr/instrumenti-grubor2011/.Licenca i citiranje

Instru­ment na ovoj stra­ni­ci dostu­pan je pod licen­com Cre­a­ti­ve Com­mons Attri­bu­ti­on-Non­Com­mer­ci­al-NoDe­ri­va­ti­ves 4.0 Inter­na­ti­o­nal Licen­se (Autor­stvo — Neko­mer­ci­jal­no — Bez pre­ra­de). Pre­u­zi­ma­njem se oba­ve­zu­je­te na pri­dr­ža­va­nje uslo­va licen­ce. Za sva­ku even­tu­al­nu izme­nu, neop­hod­no je kon­tak­ti­ra­ti auto­re.

Creative Commons License

Pri­li­kom upo­tre­be instru­men­ta oba­ve­zno je citi­ra­nje rado­va nave­de­nih uz nje­ga i stra­ni­ce ReLDI repo­zi­to­ri­ju­ma.