Baterija testova za utvrđivanje stavova prema učenju engleskog jezika

Autor
Jele­na Gru­bor

Sadr­žaj i opis
I: Bate­ri­ja testo­va za utvr­đi­va­nje sta­vo­va pre­ma uče­nju engle­skog jezi­ka
0. Soci­o­de­mo­graf­ski upit­nik
1a. Upit­nik o isto­ri­ji uče­nja engle­skog jezi­ka
1b. Ska­la pro­ce­ne kon­tek­sta uče­nja engle­skog jezi­ka
2. Ska­la sta­vo­va pre­ma uče­nju engle­skog jezi­ka
3. Ska­la soci­jal­ne distan­ce (Bogar­du­so­va ska­la)
4. Ska­la aspi­ra­ci­ja
5. Ska­la pro­ce­ne za utvr­đi­va­nje van­na­stav­nog inpu­ta
II: Bate­ri­ja testo­va za utvr­đi­va­nje sta­vo­va rodi­te­lja pre­ma uče­nju engle­skog jezi­ka
1. Soci­o­de­mo­graf­ski upit­nik
2. Ska­la pro­ce­ne pozna­va­nja jezi­ka
3. Ska­la sta­vo­va pre­ma uče­nju engle­skog jezi­ka

Pre­u­zi­ma­nje instru­men­ta
Gru­bor 2012 — Bate­ri­ja testo­va za utvr­đi­va­nje sta­vo­va pre­ma uče­nju engle­skog jezi­ka

Rado­vi
Gru­bor, Jele­na (2012). Sta­vo­vi pre­ma uče­nju engle­skog kao stra­nog jezi­ka i nji­hov uti­caj na postig­nu­će. Dok­tor­ska diser­ta­ci­ja. Beo­grad: Filo­lo­ški fakul­tet. [Link]

Citi­ra­nje ove stra­ni­ce
Gru­bor, Jele­na (2016). Bate­ri­ja testo­va za utvr­đi­va­nje sta­vo­va pre­ma uče­nju engle­skog jezi­ka. Plat­for­ma ReLDI — Regi­o­nal Lin­gu­i­stic Data Ini­ti­a­ti­ve. http://reldi.spur.uzh.ch/hr-sr/instrumenti-grubor2012/.Licenca i citiranje

Instru­ment na ovoj stra­ni­ci dostu­pan je pod licen­com Cre­a­ti­ve Com­mons Attri­bu­ti­on-Non­Com­mer­ci­al-NoDe­ri­va­ti­ves 4.0 Inter­na­ti­o­nal Licen­se (Autor­stvo — Neko­mer­ci­jal­no — Bez pre­ra­de). Pre­u­zi­ma­njem se oba­ve­zu­je­te na pri­dr­ža­va­nje uslo­va licen­ce. Za sva­ku even­tu­al­nu izme­nu, neop­hod­no je kon­tak­ti­ra­ti auto­re.

Creative Commons License

Pri­li­kom upo­tre­be instru­men­ta oba­ve­zno je citi­ra­nje rado­va nave­de­nih uz nje­ga i stra­ni­ce ReLDI repo­zi­to­ri­ju­ma.