Upitnik za ispitivanje modifikacije molbi u engleskom kao jeziku struke

Autor
Sabi­na Halup­ka-Reše­tar

Sadr­žaj i opis
Upit­nik za ispi­ti­va­nje modi­fi­ka­ci­je mol­bi u engle­skom kao jezi­ku stru­ke

Pre­u­zi­ma­nje instru­men­ta
Upit­nik za ispi­ti­va­nje modi­fi­ka­ci­je mol­bi u engle­skom kao jezi­ku stru­ke

Rado­vi
Halup­ka-Reše­tar, Sabi­na (2014). Requ­est modi­fi­ca­ti­on in the prag­ma­tic pro­duc­ti­on of inter­me­di­a­te ESP lear­ners. ESP Today 2: 29–47. [Link]

Citi­ra­nje ove stra­ni­ce
Halup­ka-Reše­tar, Sabi­na (2019). Sur­vey on requ­est modi­fi­ca­ti­on. ReLDI — Regi­o­nal Lin­gu­i­stic Data Ini­ti­a­ti­ve plat­form. http://reldi.spur.uzh.ch/hr-sr/instrumenti-halupka-rešetar2014b.

Tags:


Licenca i citiranje

Instru­ment na ovoj stra­ni­ci dostu­pan je pod licen­com Cre­a­ti­ve Com­mons Attri­bu­ti­on-Non­Com­mer­ci­al-Sha­re­A­li­ke 4.0 Inter­na­ti­o­nal Licen­se (Autor­stvo — Neko­mer­ci­jal­no — Deli­ti pod istim uslo­vi­ma). Pre­u­zi­ma­njem se oba­ve­zu­je­te na pri­dr­ža­va­nje uslo­va licen­ce.

Creative Commons License

Pri­li­kom upo­tre­be instru­men­ta oba­ve­zno je citi­ra­nje rado­va nave­de­nih uz nje­ga i stra­ni­ce ReLDI repo­zi­to­ri­ju­ma.