Skrining test za afazije za govornike srpskog jezika

Autor
Mile Vuko­vić

Sadr­žaj i opis
Skri­ning test za afa­zi­je za govor­ni­ke srp­skog jezi­ka

Pre­u­zi­ma­nje instru­men­ta
Skri­ning test za afa­zi­je za govor­ni­ke srp­skog jezi­ka

Rado­vi
Vuko­vić, Mile, Boja­na Drljan, i Ire­na Vuko­vić (2014). Vali­da­ci­ja skri­ning testa za afa­zi­je govor­ni­ka srp­skog jezi­ka. Spe­ci­jal­na edu­ka­ci­ja i reha­bi­li­ta­ci­ja 1. 73–86. [Link]

Citi­ra­nje ove stra­ni­ce
Vuko­vić, Mile (2016). Skri­ning test za afa­zi­je za govor­ni­ke srp­skog jezi­ka. Plat­for­ma ReLDI — Regi­o­nal Lin­gu­i­stic Data Ini­ti­a­ti­ve. http://reldi.spur.uzh.ch/hr-sr/instrumenti-vukovic2010/.

Tags:


Licenca i citiranje

Instru­ment na ovoj stra­ni­ci dostu­pan je pod licen­com Cre­a­ti­ve Com­mons Attri­bu­ti­on-Non­Com­mer­ci­al-NoDe­ri­va­ti­ves 4.0 Inter­na­ti­o­nal Licen­se (Autor­stvo — Neko­mer­ci­jal­no — Bez pre­ra­de). Pre­u­zi­ma­njem se oba­ve­zu­je­te na pri­dr­ža­va­nje uslo­va licen­ce. Za sva­ku even­tu­al­nu izme­nu, neop­hod­no je kon­tak­ti­ra­ti auto­re.

Creative Commons License

Pri­li­kom upo­tre­be instru­men­ta oba­ve­zno je citi­ra­nje rado­va nave­de­nih uz nje­ga i stra­ni­ce ReLDI repo­zi­to­ri­ju­ma.