Instrumenti za prikupljanje podataka

Found 3 Results
Page 1 of 1

Baterija testova za ispitivanje stavova prema anglicizmima u srpskom jeziku


Autor Jele­na Gru­bor Sadr­žaj i opis 1. Ska­la sta­vo­va pre­ma (neo­lo­gi­zmi­ma) angli­ci­zmi­ma u srp­skom jezi­ku 2. Ska­la pro­ce­ne kori­šće­nja (neo­lo­gi­za­ma) angli­ci­za­ma 3. Regi­star lek­sič­kih paro­va Pre­u­zi­ma­nje instru­men­ta Gru­bor 2011 — Bate­ri­ja za ispi­ti­va­nje sta­vo­va pre­ma angli­ci­zmi­ma u srp­skom jezi­ku Rado­vi Gru­bor, Jele­na (2011). Stav govor­ni­ka srp­skog jezi­ka pre­ma (neo­lo­gi­zmi­ma) angli­ci­zmi­ma u srp­skom jezi­ku. Pri­lo­zi pro­u­ča­va­nju jezi­ka 42: 65–79. Citi­ra­nje ove stra­ni­ce Gru­bor, Jele­na (2016). Bate­ri­ja testo­va za ispi­ti­va­nje sta­vo­va pre­ma angli­ci­zmi­ma u srp­skom jezi­ku. Plat­for­ma ReLDI — Regi­o­nal Lin­gu­i­stic Data…

Tags:

29/03/2016


Baterija testova za utvrđivanje stavova prema učenju engleskog jezika


Autor Jele­na Gru­bor Sadr­žaj i opis I: Bate­ri­ja testo­va za utvr­đi­va­nje sta­vo­va pre­ma uče­nju engle­skog jezi­ka 0. Soci­o­de­mo­graf­ski upit­nik 1a. Upit­nik o isto­ri­ji uče­nja engle­skog jezi­ka 1b. Ska­la pro­ce­ne kon­tek­sta uče­nja engle­skog jezi­ka 2. Ska­la sta­vo­va pre­ma uče­nju engle­skog jezi­ka 3. Ska­la soci­jal­ne distan­ce (Bogar­du­so­va ska­la) 4. Ska­la aspi­ra­ci­ja 5. Ska­la pro­ce­ne za utvr­đi­va­nje van­na­stav­nog inpu­ta II: Bate­ri­ja testo­va za utvr­đi­va­nje sta­vo­va rodi­te­lja pre­ma uče­nju engle­skog jezi­ka 1. Soci­o­de­mo­graf­ski upit­nik 2. Ska­la pro­ce­ne pozna­va­nja jezi­ka 3. Ska­la sta­vo­va pre­ma uče­nju…

Tags: , ,


Upitnik za istraživanje stavova o odnosu jezika i nacionalnog identiteta


Auto­ri Vla­dan Pavlo­vić, Miloš Jova­no­vić Sadr­žaj i opis Upit­nik za istra­ži­va­nje sta­vo­va o odno­su jezi­ka i naci­o­nal­nog iden­ti­te­ta Pre­u­zi­ma­nje instru­men­ta Upit­nik za istra­ži­va­nje sta­vo­va o odno­su jezi­ka i naci­o­nal­nog iden­ti­te­ta Rado­vi Pavlo­vić, Vla­dan i Miloš Jova­no­vić (2013). Sta­vo­vi stu­de­na­ta Uni­ver­zi­te­ta u Nišu o odno­su jezič­kog i naci­o­nal­nog iden­ti­te­ta. Teme 38/2. 701–717. [Link] Pavlo­vić, Vla­dan and Miloš Jova­no­vić (2013). ‘Lan­gu­a­ge Nati­o­na­lism’ vs ‘Lan­gu­a­ge Cosmo­po­li­ta­nism’: Divi­si­ons in the Atti­tu­des towards the Rela­ti­on betwe­en Lan­gu­a­ge and Nati­o­nal Iden­ti­ty”. In I. Spa­sić and P.…

Tags: ,

14/06/2016


Page 1 of 1