Podelite svoje instrumente

Ako želi­te da neki vaš instru­ment bude dostu­pan za pre­u­zi­ma­nje na ovom saj­tu, pre­u­zmi­te izja­vu o kori­šće­nju, popu­ni­te je i zajed­no sa instru­men­tom je poša­lji­te na adre­su reldi.centre@gmail.com. Na istu adre­su nam može­te upu­ti­ti i even­tu­al­na pita­nja.

Izja­va o kori­šte­nju (HR) | Izja­va o kori­šće­nju (SR) | Izja­va o kori­šće­nju (EN)