Napomena o jeziku

Pra­te­ći slu­žbe­ne sta­tu­se i zva­nič­ne stan­dar­de, ReLDI navo­di hrvat­ski i srp­ski kao odvo­je­ne jezi­ke. Sadr­žaj saj­ta je, među­tim, iden­ti­čan za oba jezi­ka jer sma­tra­mo da je nivo nji­ho­ve među­sob­ne razu­mlji­vo­sti dovolj­no visok da pre­vo­đe­nje nije potreb­no. Zbog toga su stra­ni­ce ovog saj­ta napi­sa­ne na jed­nom od jezi­ka, onim kojim se slu­ži autor tek­sta na datoj stra­ni­ci.

Isti pri­stup važi i za bosan­ski i crno­gor­ski, koji nisu nave­de­ni u jezič­kim opci­ja­ma zbog toga što nisu bili obu­hva­će­ni ini­ci­jal­nim part­ner­stvom.