Konferencije

Naj­bo­lji način da se sa nama pora­zgo­va­ra uži­vo je na nekoj od kon­fe­ren­ci­ja čiji smo uče­sni­ci ili orga­ni­za­to­ri.

JT-DH 2018 : Jezi­kov­ne teh­no­lo­gi­je in digi­tal­na huma­ni­sti­ka, Lju­blja­na, Slo­ve­ni­ja

Tomaž Erja­vec, Dar­ja Fišer, Simon Krek, Niko­la Lju­be­šić, Tanja Samar­džić, Kri­sti­na Štr­ka­lj Despot

TALC 2018 :  13th Teac­hing and Lan­gu­a­ge Cor­po­ra Con­fe­ren­ce Pro­gram­me, Cam­brid­ge, UK

Maja Mili­če­vić Petro­vić

Var­Di­al 2018 : Fifth Works­hop on NLP for Simi­lar Lan­gu­a­ges, Vari­e­ti­es and Dia­lects 2018, San­ta Fe, NM, USA

Tanja Samar­džić

LREC 2018 : 11th edi­ti­on of the Lan­gu­a­ge Reso­ur­ces and Eva­lu­a­ti­on Con­fe­ren­ce, Miya­za­ki, Japan

Vuk Bata­no­vić, Tomaž Erja­vec, Dar­ja Fišer, Simon Krek