Letnja škola u okviru projekta Movetia

Pro­je­kat Move­tia pri­ve­den je kra­ju nakon uspe­šne (i zabav­ne!) let­nje ško­le odr­ža­ne u Istra­ži­vač­koj sta­ni­ci Pet­ni­ca 1–13. jula 2019. Više infor­ma­ci­ja i foto­gra­fi­je može­te vide­ti ovde.