Maksimalno u duhu ReLDI-ja

Jezič­na ako­mo­da­ci­ja na Twit­te­ru: Pri­mjer Srbi­je

Sla­vi­stič­na revi­ja, 67(1), 87–106.

Niko­la Lju­be­šić, Maja Mili­če­vić Petro­vić, Tanja Samar­džić

Novi rad čla­no­va ReLDI-ja o srp­skom, napi­san na hrvat­skom i obja­vljen u slo­ve­nač­kom časo­pi­su — pot­pu­no osli­ka­va duh našeg nauč­nog pri­stu­pa pita­nji­ma jezi­ka.