Novosti o ReLDI e-učenju

U peri­o­du od 15.8. do 1.10.2017. biće otvo­re­na četi­ri e-teča­ja na plat­for­mi Open edX @ Zurich. Detalj­ni­jim infor­ma­ci­ja­ma može se pri­stu­pi­ti pre­ko stra­ni­ce posve­će­ne e-uče­nju.