Što je ReLDI?
Šta je ReLDI?

HR
Regi­o­nal Lin­gu­i­stic Data Ini­ti­a­ti­ve (ReLDI) je dvo­go­di­šnji insti­tu­ci­o­nal­ni pro­jekt u koji su uklju­če­ne insti­tu­ci­je iz Švi­car­ske, Srbi­je i Hrvat­ske. Pro­jekt finan­ci­ra Švi­car­ska naci­o­nal­na zakla­da za zna­nost (Swiss Nati­o­nal Sci­en­ce Foun­da­ti­on) u okvi­ru pro­gra­ma SCOPES (Sci­en­ti­fic co-ope­ra­ti­on betwe­en Eastern Euro­pe and Swit­zer­land).

SR
Regi­o­nal Lin­gu­i­stic Data Ini­ti­a­ti­ve (ReLDI) je dvo­go­di­šnji insti­tu­ci­o­nal­ni pro­je­kat u koji su uklju­če­ne insti­tu­ci­je iz Švaj­car­ske, Srbi­je i Hrvat­ske. Pro­je­kat finan­si­ra Švaj­car­ska naci­o­nal­na fon­da­ci­ja za nau­ku (Swiss Nati­o­nal Sci­en­ce Foun­da­ti­on) u okvi­ru pro­gra­ma SCOPES (Sci­en­ti­fic co-ope­ra­ti­on betwe­en Eastern Euro­pe and Swit­zer­land).


Tko je ReLDI?
Ko čini ReLDI?
HR SR

Tanja Samar­džić, glav­ni koor­di­na­tor
Rav­na­te­lji­ca
Labo­ra­to­rij za kor­pu­sna istra­ži­va­nja
URPP Jezik i pro­stor
Sve­u­či­li­šte u Züric­hu

Tanja Samar­džić, glav­ni koor­di­na­tor
Direk­tor
Cor­pu­sLab
URPP Lan­gu­a­ge and Spa­ce
Uni­ver­si­ty of Zurich

Maja Mili­če­vić, koor­di­na­tor za Srbi­ju
Van­red­ni pro­fe­sor
Kate­dra za opću lin­gvi­sti­ku
Filo­lo­ški fakul­tet
Sve­u­či­li­šte u Beo­gra­du

Maja Mili­če­vić, koor­di­na­tor za Srbi­ju
Van­red­ni pro­fe­sor
Kate­dra za opštu lin­gvi­sti­ku
Filo­lo­ški fakul­tet
Uni­ver­zi­tet u Beo­gra­du

Niko­la Lju­be­šić, koor­di­na­tor za Hrvat­sku
Docent
Odsjek za infor­ma­cij­ske i komu­ni­ka­cij­ske zna­no­sti
Filo­zof­ski fakul­tet
Sve­u­či­li­šte u Zagre­bu

Niko­la Lju­be­šić, koor­di­na­tor za Hrvat­sku
Docent
Odsjek za infor­ma­cij­ske i komu­ni­ka­cij­ske zna­no­sti
Filo­zof­ski fakul­tet
Sve­u­či­li­šte u Zagre­bu


Koje su osnov­ne aktiv­no­sti ReLDI-ja?
Kakve aktiv­no­sti odli­ku­ju ReLDI?
  HR
 • Pri­ku­plja­nje i distri­bu­ci­ja razli­či­tih tipo­va jezič­nih poda­ta­ka i ala­ta koji se mogu kori­sti­ti u empi­rij­skim istra­ži­va­nji­ma hrvat­skog i srp­skog jezi­ka.
 • Orga­ni­za­ci­ja nastav­nih aktiv­no­sti i izgrad­nja regi­o­nal­ne mre­že istra­ži­va­ča koji će kori­sti­ti dostup­ne podat­ke i ala­te u svo­jim istra­ži­va­nji­ma i nasta­vi.
  SR
 • Pri­ku­plja­nje i distri­bu­ci­ja razli­či­tih tipo­va jezič­kih poda­ta­ka i ala­ta koji se mogu kori­sti­ti u empi­rij­skim istra­ži­va­nji­ma hrvat­skog i srp­skog jezi­ka.
 • Orga­ni­za­ci­ja nastav­nih aktiv­no­sti i izgrad­nja regi­o­nal­ne mre­že istra­ži­va­ča koji će kori­sti­ti dostup­ne podat­ke i alat­ke u svo­jim istra­ži­va­nji­ma i nasta­vi.

Što ReLDI nudi?
Šta ReLDI nudi?

  HR
 • Resur­se i ala­te za auto­mat­sku obra­du i istra­ži­va­nja jezi­ka: kor­pu­se hrvat­skog i srp­skog jezi­ka, mor­fo­lo­ške rječ­ni­ke i ala­te za pro­ce­si­ra­nje tek­sta. Svi resur­si i ala­ti su slo­bod­no dostup­ni zain­te­re­si­ra­nim istra­ži­va­či­ma. Budu­ći da je tre­nut­no dostup­no više resur­sa i ala­ta za hrvat­ski nego za srp­ski jezik, u okvi­ru ReLDI-ja kori­sti­mo visok stu­pa­nj lek­sič­kog i struk­tur­nog pre­kla­pa­nja da bismo olak­ša­li izra­du resur­sa i ala­ta za srp­ski.
 • Instru­men­te za pri­ku­plja­nje poda­ta­ka od ispi­ta­ni­ka: mate­ri­ja­le za zadat­ke pro­cje­ne pri­hva­tlji­vo­sti, psi­ho­lin­gvi­stič­ke ekspe­ri­men­te i dru­ge zadat­ke koji se kori­ste u istra­ži­va­nji­ma koja uklju­ču­ju govor­ni­ke hrvat­skog i srp­skog jezi­ka. Pri­ku­plja­njem instru­me­na­ta poti­če­mo nji­ho­vu ponov­nu upo­tre­bu, u novim istra­ži­va­nji­ma, a u svr­hu obu­ke u ana­li­zi pri­ku­plja­mo i rezul­ta­te.
 • E-teča­je­ve iz područ­ja meto­do­lo­gi­je istra­ži­va­nja i obra­de jezič­nih poda­ta­ka i rezul­ta­ta istra­ži­va­nja. E-teča­je­vi ima­ju cilj da zain­te­re­si­ra­nim istra­ži­va­či­ma pomog­nu u razvi­ja­nju vje­šti­na potreb­nih za širo­ku upo­tre­bu dostup­nih resur­sa i ala­ta.
 • Četi­ri semi­na­ra: dva semi­na­ra u Beo­gra­du i dva semi­na­ra u Zagre­bu. Semi­na­ri su sasta­vlje­ni od pre­da­va­nja po pozi­vu, pre­da­va­nja i prak­tič­nih vje­žbi koje će vodi­ti pro­jekt­ni part­ne­ri (na teme­lju e-teča­je­va) i niza aktiv­no­sti koje poti­ču raz­mje­nu zna­nja izme­đu sudi­o­ni­ka te nji­ho­vo umre­ža­va­nje.
  SR
 • Resur­se i ala­te za auto­mat­sku obra­du i istra­ži­va­nja jezi­ka: kor­pu­se hrvat­skog i srp­skog jezi­ka, mor­fo­lo­ške reč­ni­ke i ala­te za pro­ce­si­ra­nje tek­sta. Svi resur­si i ala­ti su slo­bod­no dostup­ni zain­te­re­so­va­nim istra­ži­va­či­ma. Budu­ći da je tre­nut­no dostup­no više resur­sa i ala­ta za hrvat­ski nego za srp­ski jezik, u okvi­ru ReLDI-ja kori­sti­mo visok nivo lek­sič­kog i struk­tur­nog pre­kla­pa­nja da bismo olak­ša­li izra­du resur­sa za srp­ski.
 • Instru­men­te za pri­ku­plja­nje poda­ta­ka od ispi­ta­ni­ka: mate­ri­ja­le za zadat­ke pro­ce­ne pri­hva­tlji­vo­sti, psi­ho­lin­gvi­stič­ke ekspe­ri­men­te i dru­ge zadat­ke koji se kori­ste u istra­ži­va­nji­ma koja uklju­ču­ju govor­ni­ke hrvat­skog i srp­skog jezi­ka. Pri­ku­plja­njem instru­me­na­ta pod­sti­če­mo nji­ho­vu ponov­nu upo­tre­bu, u novim istra­ži­va­nji­ma, a u svr­hu obu­ke u ana­li­zi pri­ku­plja­mo i rezul­ta­te.
 • E-kur­se­ve iz obla­sti meto­do­lo­gi­je istra­ži­va­nja i obra­de jezič­kih poda­ta­ka i rezul­ta­ta istra­ži­va­nja. E-kur­se­vi ima­ju cilj da zain­te­re­so­va­nim istra­ži­va­či­ma pomog­nu da razvi­ju vešti­ne potreb­ne za sve­o­bu­hvat­nu upo­tre­bu dostup­nih resur­sa.
 • Četi­ri semi­na­ra: dva semi­na­ra u Beo­gra­du i dva semi­na­ra u Zagre­bu. Semi­na­ri su sasta­vlje­ni od pre­da­va­nja po pozi­vu, pre­da­va­nja i prak­tič­nih vežbi koje će vodi­ti pro­jekt­ni part­ne­ri (na osno­vu e-kur­se­va) i niza aktiv­no­sti koje pod­sti­ču raz­me­nu zna­nja izme­đu uče­sni­ka i nji­ho­vo umre­ža­va­nje.

Kome je ReLDI nami­je­njen?
Kome je ReLDI name­njen?

HR
Cilja­ni poha­đa­te­lji semi­na­ra su stu­den­ti post­di­plom­skih stu­di­ja i istra­ži­va­či sa sve­u­či­li­šta i insti­tu­ta u Srbi­ji i Hrvat­skoj, ali i oso­be koje se jezi­kom bave izvan aka­dem­skog kon­tek­sta, npr. zapo­sle­ni u tvrt­ka­ma čija se dje­lat­nost teme­lji na jezič­nim poda­ci­ma.

SR
Cilj­ni uče­sni­ci semi­na­ra su stu­den­ti post­di­plom­skih stu­di­ja i istra­ži­va­či sa uni­ver­zi­te­ta i insti­tu­ta u Srbi­ji i Hrvat­skoj, ali i oso­be koje se jezi­kom bave van aka­dem­skog kon­tek­sta, npr. zapo­sle­ni u fir­ma­ma čija delat­nost se zasni­va na jezič­kim poda­ci­ma.


Kakav opći cilj ima ReLDI?
Kakav opšti cilj ima ReLDI?

HR
Obli­ko­va­nje lokal­ne zajed­ni­ce istra­ži­va­ča koji kori­ste zajed­nič­ki meto­do­lo­ški okvir za rad s jezič­nim poda­ci­ma i koji kroz raz­mje­nu ide­ja razvi­ja­ju i poti­ču zajed­nič­ke stan­dar­de u pogle­du kva­li­te­te istra­ži­va­nja.

SR
For­mi­ra­nje regi­o­nal­ne zajed­ni­ce istra­ži­va­ča koji kori­ste zajed­nič­ki meto­do­lo­ški okvir za rad sa jezič­kim poda­ci­ma i koji kroz raz­me­nu ide­ja razvi­ja­ju i pod­sti­ču zajed­nič­ke stan­dar­de u pogle­du kva­li­te­ta istra­ži­va­nja.