Agencija Movetia odobrila novi projekat članova ReLDI tima

Švaj­car­ska agen­ci­ja za raz­me­ne Move­tia odo­bri­la je pro­je­kat Revi­si­ting rese­arch tra­i­ning in lin­gu­i­stics: the­o­ry, logic, met­hod (pro­je­kat br. 2018-CH-IP-0012). U pro­jek­tu uče­stvu­ju Tanja Samar­džić i Maja Mili­če­vić u sarad­nji sa Geno­ve­vom Puskas sa Uni­ver­zi­te­ta u Žene­vi. Cilj ovog pro­jek­ta jeste da se sadr­žaj sli­čan tema­ma ReLDI semi­na­ra uklju­či u nasta­vu na osnov­nim stu­di­ja­ma na Uni­ver­zi­te­ti­ma u Ciri­hu, Beo­gra­du i Žene­vi. Više poda­ta­ka može se vide­ti u obja­vi na stra­ni­ca­ma Uni­ver­zi­te­ta u Ciri­hu.