Odobren projekat AVANTES

Dvo­go­di­šnji pro­je­kat Advan­cing Novel Textu­al Simi­la­ri­ty-based Solu­ti­ons in Sof­twa­re Deve­lop­mentAVANTES odo­bren je za finan­si­ra­nje u okvi­ru pro­gra­ma posve­će­nog veštač­koj inte­li­gen­ci­ji Fon­da za nau­ku Repu­bli­ke Srbi­je. U pro­jek­tu uče­stvu­ju čla­no­vi ReLDI-ja Vuk Bata­no­vić, Maja Mili­če­vić Petro­vić i Tanja Samar­džić. Pro­je­kat je posve­ćen pro­u­ča­va­nju odno­sa izme­đu seman­ti­ke pro­gram­skog koda i zna­če­nja komen­ta­ra u kodu pisa­nih na pri­rod­nim jezi­ci­ma. Reše­nja za pro­ble­me kate­go­ri­za­ci­je komen­ta­ra, odre­đi­va­nja seman­tič­ke slič­no­sti tek­sto­va razli­či­tih duži­na i seman­tič­ke pre­tra­ge će biti razvi­je­na kako za srp­ski tako i za engle­ski jezik. Više infor­ma­ci­ja dostup­no je na saj­tu pro­jek­ta.