Odobren projekat UPSKILLS

Tro­go­di­šnje stra­te­ško part­ner­stvo UPSKILLSUPgra­ding the SKIlls of Lin­gu­i­stics and Lan­gu­a­ge Stu­dents, u kome uče­stvu­ju Tanja Samar­džić i Maja Mili­če­vić Petro­vić, odo­bre­no je za finan­si­ra­nje u okvi­ru pro­gra­ma Era­smus+, uz dodat­no finan­si­ra­nje švaj­car­ske fon­da­ci­je Move­tia. Koor­di­na­tor part­ner­stva je Uni­ver­zi­tet na Mal­ti. U okvi­ru part­ner­stva biće izra­đe­ni nastav­ni mate­ri­ja­li name­nje­ni stu­den­ti­ma jezi­ka i lin­gvi­sti­ke na teme poput pro­gra­mi­ra­nja, istra­ži­vač­kih meto­da i kvan­ti­ta­tiv­ne ana­li­ze.