Održan sastanak u Zagrebu

Čla­no­vi ReLDI mre­že oku­pi­li su se 21. decem­bra 2018. u Zagre­bu, na sastan­ku koji je odr­žan na Insti­tu­tu za hrvat­ski jezik i jezi­ko­slo­vlje. Čla­no­vi mre­že i nji­ho­vi gosti pred­sta­vi­li su svo­je ide­je za budu­će pro­jek­te, čemu je usle­di­la disku­si­ja o razli­či­tim moguć­no­sti­ma za regi­o­nal­nu sarad­nju. Zahva­lju­je­mo se svi­ma na uče­stvo­va­nju, a poseb­nu zahval­nost dugu­je­mo lokal­noj orga­ni­za­tor­ki Kri­sti­ni Štr­ka­lj Despot, kao i gosto­lju­bi­vom Insti­tu­tu za hrvat­ski jezik i jezi­ko­slo­vlje.