Otvaranje e-učenja

Četi­ri ReLDI e-teča­ja su otvo­re­na i može im se pri­stu­pi­ti pre­ko plat­for­me Open edX @ Zurich. Više infor­ma­ci­ja dostup­no je putem stra­ni­ce posve­će­ne e-uče­nju.