Počela distribucija resursa i alata

Poče­li smo sa distri­bu­ci­jom resur­sa i ala­ta razvi­je­nih ili dora­đe­nih u okvi­ru pro­jek­ta ReLDI. Deta­lji o pri­stu­pu i uslo­vi­ma kori­šće­nja za sada su dostup­ni na engle­skoj ver­zi­ji saj­ta.