Prijava za drugi ReLDI seminar

Poče­la je pri­ja­va za dru­gi ReLDI semi­nar na Filo­zof­skom fakul­te­tu u Zagre­bu od 27. do 30. juna 2016. Detalj­ni­je infor­ma­ci­je i obra­zac pri­ja­ve se nala­ze na stra­ni­ci semi­na­ra. Edit date and time