ReLDI BG2

Dru­gi ReLDI semi­nar odr­žan je od 26. do 29. janu­a­ra 2017. u Beo­gra­du. Pro­gram semi­na­ra i mate­ri­ja­li dostup­ni su na stra­ni­ci semi­na­ra. Lista uče­sni­ka sa krat­kim bio­gra­fi­ja­ma sle­di usko­ro.

Fotor_148568905558887Fotor_14856898530728