ReLDI na JTDH 2016 u Ljubljani

Niko­la Lju­be­šić je 29. sep­tem­bra 2016. pred­sta­vio dva rada nasta­la u okvi­ru ReLDI-ja na kon­fe­ren­ci­ji “Lan­gu­a­ge Tech­no­lo­gi­es & Digi­tal Huma­ni­ti­es 2016” u Lju­blja­ni: (1) Easi­ly Acces­si­ble Lan­gu­a­ge Tech­no­lo­gi­es for Slo­ve­ne, Cro­a­ti­an and Ser­bi­an (auto­ri: Niko­la Lju­be­šić, Tomaž Erja­vec, Dar­ja Fišer, Tanja Samar­džić, Maja Mili­če­vić, Filip Klu­bič­ka, Filip Pet­kov­ski); (2) Ana­lysing spa­ti­al distri­bu­ti­on of lin­gu­i­stic vari­a­bles in geo­en­co­ded twe­ets from Cro­a­tia, Bosnia, Mon­te­ne­gro and Ser­bia (auto­ri: Niko­la Lju­be­šić, Tanja Samar­džić, Maja Mili­če­vić).