ReLDI na konferenciji INTERSLAVIC

ReLDI će 26. febru­a­ra 2021. uče­stvo­va­ti u kon­fe­ren­ci­ji Inter­na­ti­o­na­lisms in Sla­vic as a win­dow into the arc­hi­tec­tu­re of gram­marInter­Sla­vic 2020/2021, koju orga­ni­zu­je Uni­ver­zi­tet u Gra­cu. Apstrakt i pre­zen­ta­ci­ja dostup­ni su ovde, a uko­li­ko želi­te da se pri­dru­ži­te nama i ostat­ku kon­fe­ren­ci­je, uput­stvo za regi­stra­ci­ju naći ćete ovde.