ReLDI(Si) Praktični zadatak

Prak­tič­ni zada­tak oku­plja niz aktiv­no­sti tokom celog semi­na­ra koje ima­ju za cilj da pola­zni­ke usme­re ka pri­me­ni zna­nja i vešti­na ste­če­nih na semi­na­ru. Zada­tak se radi po gru­pa­ma (6 gru­pa) u toku vre­me­na pred­vi­đe­nog za prak­ti­čan rad:

  • Ter­min 1:
   Pola­zni­ci će osmi­sli­ti mini-stu­di­ju, defi­ni­šu­ći sle­de­će ele­men­te:
   1. Poja­va
   2. Pita­nje
   3. Hipoteza/e
   4. Uzo­rak
   5. Metod
   6. Vrsta poda­ta­ka
   7. Vari­ja­ble
   8. Nacrt
   9. Zaklju­čak
  • Ter­min 2:
   Pola­zni­ci će ekscer­pi­ra­ti iz kor­pu­sa podat­ke koji će im kori­sti­ti u reša­va­nju zadat­ka.
  • Ter­min 3:
   Pola­zni­ci će ispi­ta­ti posta­vlje­ne hipo­te­ze uz pomoć jed­no­stav­nog sta­ti­stič­kog testa.
  • Ter­min 4:
   Sva­ka gru­pa će pred­sta­vi­ti svo­ja reše­nja (nala­ze i meto­do­lo­gi­ju)

Zada­tak 1: Gla­go­li sa SE

Gla­go­li u hrvat­skom i srp­skom se često u tek­stu nala­ze u obli­ku koji uklju­ču­je reč “SE”, kao u sle­de­ćim pri­me­ri­ma:

   1. Sta­ni­ca se pola­ko pra­zni­la.
   2. Mari­ja se okre­nu­la.
   3. Voda se povu­kla.
   4. Naru­kvi­ca se pre­ki­nu­la.

Vaš zada­tak je da odre­di­te u kojim slu­ča­je­vi­ma reč “SE” pred­sta­vlja sastav­ni deo gla­gol­ske lek­se­me, a u kojim slu­ča­je­vi­ma je to deo mor­fo-sin­tak­sič­kog obli­ka gla­go­la. Razli­ku izme­đu dve vrste SE-obli­ka tre­ba defi­ni­sa­ti pomo­ću ele­me­na­ta koji se mogu pro­na­ći u kor­pu­su. Pita­nje je, dakle, na koji način se upo­tre­ba gla­go­la kod kojih je “SE” sastav­ni deo lek­se­me razli­ku­je od upo­tre­ba gla­go­la gde “SE” nije sastav­ni deo lek­se­me.

Zada­tak 2: Kom­ple­men­ti­za­to­ri

Kom­ple­men­ti­za­to­ri su reči poput “što” i “da”, koji u hrvat­skom i srp­skom često uvo­de dopun­ske reče­ni­ce kao u nared­nim pri­me­ri­ma:

 1. Dra­go mi je da to nije isti­na.
 2. Kri­vo mi je što to nije isti­na.

Reči i kon­struk­ci­je koje se dopu­nja­va­ju na ovaj način nekad zahte­va­ju jedan, nekad dru­gi kom­ple­men­ti­za­tor. Vaš zada­tak je da pro­na­đe­te što više kon­struk­ci­ja po obra­scu dra­go mi je i kri­vo mi je i da odre­di­te u kojim slu­ča­je­vi­ma se kori­sti “da” a u kojim “što”. Razli­ku izme­đu dve vrste kom­ple­men­ta­ci­je tre­ba defi­ni­sa­ti pomo­ću ele­me­na­ta koji se mogu pro­na­ći u kor­pu­su. Pita­nje je, dakle, na koji način se kon­tek­sti u koji­ma se javlja “da” razli­ku­ju od kon­tek­sta u koji­ma se javlja “što”.

Postup­ci u oba zadat­ka

 1. For­mu­li­sa­ti kon­kret­ni­ja pita­nja
 2. Na osno­vu kon­kret­nih pita­nja posta­vi­ti jed­nu ili više hipo­te­za
 3. Defi­ni­sa­ti vari­ja­ble ima­ju­ći u vidu poten­ci­jal­ne razli­ke u hrvat­skom i srp­skom
 4. Testi­ra­ti pret­po­sta­vlje­ne razli­ke pomo­ću sta­ti­stič­kog testa
 5. Upo­re­di­ti kor­pu­snu ana­li­zu sa sudo­vi­ma govor­ni­ka