ReLDI u Ljubljani

U sarad­nji sa slo­ve­nač­kim pro­jek­tom JANES orga­ni­zu­je­mo dodat­ni ReLDI semi­nar, koji će se odr­ža­ti 21–23. juna 2017. u Lju­blja­ni. Više infor­ma­ci­ja dostup­no je na stra­ni­ci semi­na­ra.