ReLDI ZG1

Dru­gi ReLDI semi­nar odr­žan je od 27. do 30. juna 2016. u Zagre­bu. Lista uče­sni­ka sa krat­kim bio­gra­fi­ja­ma biće usko­ro dostup­na na stra­ni­ci semi­na­ra, gde se već nala­ze pre­zen­ta­ci­je i dru­gi mate­ri­ja­li.