ReLDI ZG2

Četvr­ti ReLDI semi­nar ukup­no, a dru­gi u Zagre­bu, odr­žan je od 23. do 26. febru­a­ra 2017. Pro­gram semi­na­ra i mate­ri­ja­li dostup­ni su na stra­ni­ci semi­na­ra. Na istoj stra­ni­ci može se naći i lista uče­sni­ka sa krat­kim bio­gra­fi­ja­ma.

reldi.zg2-photo-dan1-01 reldi.zg2-photo-dan4-12 reldi.zg2-photo-dan4-09