ReLDI@Ljubljana

Peti ReLDI semi­nar odr­žan je od 21. do 23. juna 2017. u Lju­blja­ni. Na semi­na­ru je bilo pri­bli­žno 50 uče­sni­ka, iz svih drža­va-repu­bli­ka biv­še SFRJ. Pro­gram i mate­ri­ja­li dostup­ni su na stra­ni­ci semi­na­ra.

Hva­la svim orga­ni­za­to­ri­ma koji su omo­gu­ći­li odr­ža­va­nje ovog dodat­nog semi­na­ra, a poseb­no pro­jek­tu JANES, koji se zavr­ša­va kada i ReLDI i sa kojim je uz Melan­ho­li­ke zajed­nič­ki obe­le­že­no neko­li­ko godi­na uspe­šnih aktiv­no­sti.

IMG_0124 IMG_0128 IMG_0178