Saradnja na korpusima vesti i komentara na temu jezika

ReLDI cen­tar je nedav­no ostva­rio sarad­nju sa Istra­ži­vač­kim cen­trom Slo­ve­nač­ke aka­de­mi­je nau­ka i umet­no­sti na izra­di kor­pu­sa vesti i komen­ta­ra na temu jezi­ka, na srp­skom, hrvat­skom i slo­ve­nač­kom jezi­ku. Koor­di­na­tor rada na kor­pu­si­ma bio je Vuk Bata­no­vić, a kor­pu­si su dostup­ni ovde.