Saradnja ReLDI — CLASSLA

Nedav­no osno­va­ni CLARIN cen­tar za južno­slo­ven­ske jezi­ke (CLARIN kno­wled­ge cen­tre for South Sla­vic lan­gu­a­gesCLASSLA) i ReLDI posti­gli su dogo­vor o bli­žoj sarad­nji. Iako CLASSLA ima širi spek­tar delo­va­nja (sve južno­slo­ven­ske jezi­ke) i akti­van je pre sve­ga kao deo zajed­ni­ce CLARIN ERIC, ReLDI osta­je zna­ča­jan part­ner i pokre­tač bazič­nih aktiv­no­sti u Hrvat­skoj, Srbi­ji i šire, čime se pod­sti­če razvoj jezič­kih teh­no­lo­gi­ja i pobolj­ša­va meto­do­lo­gi­ja lin­gvi­stič­kih istra­ži­va­nja.