Sastanak u Cirihu 1–6. februara 2016.

Od 1. do 6. febru­a­ra 2016. tim pro­jek­ta ReLDI je u Ciri­hu u okvi­ru pri­pre­ma za prvi semi­nar.