Sastanak u Cirihu 11–14. aprila 2017.

Koor­di­na­to­ri pro­jek­ta ReLDI odr­ža­li su zavr­šni pro­jekt­ni sasta­nak u Ciri­hu 11–15. apri­la 2017.