Sastanak u Zagrebu

Sle­de­ći sasta­nak ReLDI mre­že odr­ža­će se u Zagre­bu 21. decem­bra 2018. Uko­li­ko biste žele­li da pri­su­stvu­je­te, javi­te nam se pre­ko kon­takt obra­sca.