Seminari

Putem lin­ko­va u donjim rubri­ka­ma može­te pri­stu­pi­ti pro­gra­mi­ma i mate­ri­ja­lu sa semi­na­ra koje su odr­ža­ni­li čla­no­vi ReLDI-ja.

Uko­li­ko želi­te na vašoj insti­tu­ci­ji da orga­ni­zu­je­te semi­nar na neku od tema koji­ma se bavi­mo, može­te nas kon­tak­ti­ra­ti putem kon­takt obra­sca.

Semi­nar 1 odr­žan je u Beo­gra­du, 2–5. juna 2016.

Glav­ne teme semi­na­ra bile su:

 • Uvod u ReLDI: cilje­vi pro­jek­ta i dostup­ni resur­si
 • Ekspe­ri­men­tal­ne meto­de u jezič­kim istra­ži­va­nji­ma
 • Osno­ve kor­pu­snih meto­da u jezič­kim istra­ži­va­nji­ma

Semi­nar 2 odr­žan je u Zagre­bu, 27–30. lip­nja 2016.

Glav­ne teme semi­na­ra bile su:

 • Uvod u ReLDI: cilje­vi pro­jek­ta i dostup­ni resur­si
 • Kor­pu­sne meto­de u jezič­nim istra­ži­va­nji­ma
 • Osno­ve ekspe­ri­men­tal­nih meto­da u jezič­nim istra­ži­va­nji­ma

Semi­nar 3 odr­žan je u Beo­gra­du, 26–29. janu­a­ra 2017.

Glav­ne teme semi­na­ra bile su:

 • Rad sa većim koli­či­na­ma jezič­kih poda­ta­ka
 • Empi­rij­ski poda­ci i teo­rij­ska lin­gvi­sti­ka
 • Sta­ti­stič­ka ana­li­za jezič­kih poda­ta­ka

Semi­nar 4 odr­žan je u Zagre­bu, 23–26. velja­če 2017.

Glav­ne teme semi­na­ra bile su:

 • Rad s većim koli­či­na­ma jezič­nih poda­ta­ka
 • Auto­mat­ska ana­li­za jezi­ka
 • Sta­ti­stič­ka ana­li­za jezič­nih poda­ta­ka

U sarad­nji sa slo­ve­nač­kim pro­jek­tom JANES, u Lju­blja­ni je 21–23. juna 2017. odr­žan dodat­ni ReLDI semi­nar pod nazi­vom “Empi­rij­ski poda­ci u lin­gvi­sti­ci: Od nacr­ta istra­ži­va­nja do ana­li­ze poda­ta­ka”.

Semi­nar 6, “Od tek­sta do broj­ki: Uvod u sta­ti­stič­ku ana­li­zu jezič­kih poda­ta­ka”, orga­ni­zo­vao je Filo­lo­ški fakul­tet Uni­ver­zi­te­ta Crne Gore. Semi­nar je odr­žan u Nik­ši­ću, 28–30. juna 2018.

Pro­gram semi­na­ra dostu­pan je ovde.

U sarad­nji sa Uni­ver­zi­te­tom u Ciri­hu, ReLDI cen­tar će 6–7. novem­bra 2021. odr­ža­ti dvod­nev­nu onli­ne radi­o­ni­cu posve­će­nu regi­o­nal­noj mar­ki­ra­no­sti tek­sto­va “Inter­ac­ti­ve works­hop on regi­o­nal mar­ked­ness in text”.

Pro­gram i osta­le infor­ma­ci­je dostup­ni su ovde.

Od 18. do 21. novem­bra 2021. u Istra­ži­vač­koj sta­ni­ci Pet­ni­ca biće odr­žan semi­nar sa temom “Pre­vo­đe­nja uz pomoć raču­nar­skih teh­no­lo­gi­ja (CAT tools)”. Nakon zavr­še­nog semi­na­ra, pola­zni­ci će biti ospo­so­blje­ni za samo­sta­lan uspe­šan rad u indu­stri­ji loka­li­za­ci­je uz upo­tre­bu CAT ala­ta i flek­si­bil­nost u nji­ho­vom izbo­ru.

Adri­a­no Fer­ra­re­si (Uni­ver­zi­tet u Bolo­nji) i Maja Mili­če­vić su 28. okto­bra 2016. odr­ža­li radi­o­ni­cu posve­će­nu sta­ti­sti­ci u (kor­pu­snoj) lin­gvi­sti­ci, pod naslo­vom “Count your fre­qu­en­ci­es wise­ly! An intro­duc­ti­on to con­cepts and met­hods in quan­ti­ta­ti­ve (cor­pus) lin­gu­i­stics”. Orga­ni­za­tor je bio Odsek za pre­vo­đe­nje Uni­ver­zi­te­ta u Bolo­nji.

Pro­gram radi­o­ni­ce dostu­pan je ovde.