Prvi ReLDI semi­nar, “Empi­rij­ski poda­ci u istra­ži­va­nji­ma jezi­ka: resur­si i meto­de (1)”, odr­ža­će se na Filo­lo­škom fakul­te­tu u Beo­gra­du od 2. do 5. juna 2016. Tekst prvog pozi­va za uče­šće na semi­na­ru može­te pro­či­ta­ti ovde, a dru­gog pozi­va ovde.

Za pri­ja­vu uče­šća na semi­na­ru potreb­no je ispu­ni­ti obra­zac pri­ja­ve.

Glav­ne teme semi­na­ra su:

 • Uvod u ReLDI: cilje­vi pro­jek­ta i dostup­ni resur­si
 • Ekspe­ri­men­tal­ne meto­de u jezič­kim istra­ži­va­nji­ma
 • Osno­ve kor­pu­snih meto­da u jezič­kim istra­ži­va­nji­ma

PROGRAM SEMINARA [ pdf ]

Četvr­tak, 2.6.2016.

 • 15:00–16:00 Kad nas poda­ci izne­na­de [uvod­no pre­da­va­nje]
 • 16:00–16:45 Ko sam, gde sam, kuda idem (1) [pred­sta­vlja­nje uče­sni­ka semi­na­ra]
 • 16:45–17:15 Pau­za za kafu
 • 17:15–18:00 Ko sam, gde sam, kuda idem (2) [pred­sta­vlja­nje uče­sni­ka semi­na­ra]
 • 18:00–19:00 Gde je tu pra­vi­lo (1): Uvod u prak­tič­ne zadat­ke

Petak, 3.6.2016.

Subo­ta, 4.6.2016.

Nede­lja, 5.6.2016.

 • 9:00–11:00 Gde je tu pra­vi­lo (2): Pred­sta­vlja­nje reše­nja prak­tič­nih zada­ta­ka
 • 11:00–11:30 Pau­za za kafu
 • 11:30–13:00 Kad se suprot­ni poda­ci pri­vu­ku [disku­si­ja i zaključ­ci]