Dru­gi ReLDI semi­nar odr­žat će se na Filo­zof­skom fakul­te­tu u Zagre­bu od 27. do 30. lip­nja 2016. godi­ne. Tekst prvog pozi­va za pri­su­stvo­va­nje semi­na­ru može­te pro­či­ta­ti ovdje.

Za pri­ja­vu pri­su­sto­va­nja na semi­na­ru potreb­no je ispu­ni­ti obra­zac pri­ja­ve.

Glav­ne teme semi­na­ra su:

 • Uvod u ReLDI: cilje­vi pro­jek­ta i dostup­ni resur­si
 • Kor­pu­sne meto­de u jezič­nim istra­ži­va­nji­ma
 • Osno­ve ekspe­ri­men­tal­nih meto­da u jezič­nim istra­ži­va­nji­ma

PROGRAM SEMINARApdf ]

Pone­dje­ljak, 27.6.2016.

 • 15:00–16:00 Kad nas poda­ci izne­na­de [uvod­no pre­da­va­nje]
 • 16:00–16:45 Tko sam, gdje sam, kamo idem (1) [pred­sta­vlja­nje sudi­o­ni­ka]
 • 16:45–17:15 Pau­za za kavu
 • 17:15–18:00 Tko sam, gdje sam, kamo idem (2) [pred­sta­vlja­nje sudi­o­ni­ka]
 • 18:00–19:00 Gdje je tu pra­vi­lo (1): Uvod u prak­tič­ne zadat­ke

Uto­rak, 28.6.2016.

Sri­je­da, 29.6.2016.

Četvr­tak, 30.6.2016.

 • 9:00–11:00 Gdje je tu pra­vi­lo (2): Pred­sta­vlja­nje rje­še­nja prak­tič­nih zada­ta­ka
 • 11:00–11:30 Pau­za za kavu
 • 11:30–13:00 Kad se suprot­ni poda­ci pri­vu­ku [disku­si­ja i zaključ­ci]