Tre­ći ReLDI semi­nar, “Ana­li­za poda­ta­ka u istra­ži­va­nji­ma jezi­ka (1)”, odr­ža­će se na Filo­lo­škom fakul­te­tu u Beo­gra­du od 26. do 29. janu­a­ra 2017. Tekst prvog pozi­va za uče­šće na semi­na­ru može­te pro­či­ta­ti ovde.

Pri­ja­va za semi­nar je zavr­še­na.

Glav­ne teme semi­na­ra su:

 • Rad sa većim koli­či­na­ma jezič­kih poda­ta­ka
 • Empi­rij­ski poda­ci i teo­rij­ska lin­gvi­sti­ka
 • Sta­ti­stič­ka ana­li­za jezič­kih poda­ta­ka

PROGRAM SEMINARApdf ]

Četvr­tak, 26.1.2017.

Petak, 27.1.2017.

 • 9:00–10:00 Ano­ta­ci­ja kao lin­gvi­stič­ka ana­li­za [pre­da­va­nje]
 • 10:00–11:00 Obra­da tek­sta pomo­ću ReLDI bibli­o­te­ke [pre­da­va­nje sa prak­tič­nim zada­ci­ma] [Mate­ri­ja­li za ceo dan] [extract.py]
 • 11:00–11:30 Pau­za za kafu
 • 11:30–13:30 Ekstrak­ci­ja poda­ta­ka pomo­ću namen­skog pro­gra­ma [pre­da­va­nje sa prak­tič­nim zada­ci­ma]
 • 13:30–15:00 Pau­za za ručak
 • 15:00–16:30 Ekstrak­ci­ja poda­ta­ka pomo­ću namen­skog pro­gra­ma (nasta­vak) [pre­da­va­nje sa prak­tič­nim zada­ci­ma]
 • 16:30–17:00 Pau­za za kafu
 • 17:00–19:00 Osnov­ni kon­cep­ti u mašin­skom uče­nju [pre­da­va­nje]

Subo­ta, 28.1.2017.

Nede­lja, 29.1.2017.