Semi­nar 4 bit će odr­žan u Zagre­bu od 23. do 26. velja­če 2017.

Oda­bir sudi­o­ni­ka prven­stve­no će se teme­lji­ti na obra­zlo­že­nju pri­ja­ve i kori­sno­sti semi­na­ra za pri­ja­vlje­ne. Obra­zac za pri­ja­vu dostu­pan je na adre­si https://goo.gl/forms/oymp9OFcy61O6wsA2. Pri­ja­vu za sudje­lo­va­nje potreb­no je popu­ni­ti do 15. siječ­nja 2017., a rezul­ta­ti oda­bi­ra bit će obja­vlje­ni 25. siječ­nja 2017. godi­ne. Napo­me­na: sadr­žaj semi­na­ra iden­ti­čan je semi­na­ru u Beo­gra­du koji se odr­ža­va mje­sec dana rani­je.

Glav­ne teme ovog semi­na­ra su:

 • Rad s većim koli­či­na­ma jezič­nih poda­ta­ka
 • Auto­mat­ska ana­li­za jezi­ka
 • Sta­ti­stič­ka ana­li­za jezič­nih poda­ta­ka

PROGRAM SEMINARA

Četvr­tak, 23.2.2017.

 • 15:00–16:30 Pre­dik­ci­ja u lin­gvi­sti­ci [uvod­no pre­da­va­nje]
 • 16:30–17:00 Pau­za za kavu
 • 17:00–18:30 Tko sam, što pri­ku­pljam, kako ana­li­zi­ram [pred­sta­vlja­nje sudi­o­ni­ka semi­na­ra]
 • 18:30–19:00 Pre­gled sadr­ža­ja semi­na­ra

Petak, 24.2.2017.

 • 9:00–10:00 Ano­ta­ci­ja kao lin­gvi­stič­ka ana­li­za [pre­da­va­nje]
 • 10:00–11:00 Obra­da tek­sta pomo­ću ReLDI bibli­o­te­ke [pre­da­va­nje sa prak­tič­nim zada­ci­ma] [Mate­ri­ja­li za cije­li dan] [extract.py]
 • 11:00–11:30 Pau­za za kavu
 • 11:30–13:30 Ekstrak­ci­ja poda­ta­ka pomo­ću Pyt­ho­na [pre­da­va­nje sa prak­tič­nim zada­ci­ma]
 • 13:30–15:00 Pau­za za ručak
 • 15:00–16:30 Želj­ko Agić, Jezič­ne teh­no­lo­gi­je za sve jezi­ke? [pozva­no pre­da­va­nje]
 • 16:30–17:00 Pau­za za kavu
 • 17:00–19:00 Ekstrak­ci­ja poda­ta­ka pomo­ću Pyt­ho­na (nasta­vak) [pre­da­va­nje sa prak­tič­nim zada­ci­ma]

Subo­ta, 25.2.2017.

Nedje­lja, 26.2.2017.