Srpski leksikon: srLex

srLex je flek­tiv­ni lek­si­kon srp­skog jezi­ka.
Veli­či­na lek­si­ko­na jest 169,328 lema, odno­sno 6,905,941 povr­šin­skih obli­ka.
Sva­ka natuk­ni­ca u lek­si­ko­nu sasto­ji se od osmor­ki u obli­ku (povr­šin­ski oblik, lema, MSD, MSD odli­ke, UPOS, mor­fo­lo­ške odli­ke, apso­lut­na fre­kven­ci­ja, fre­kven­ci­ja na mili­jun pojav­ni­ca).
Fre­kven­ci­je su pro­ci­je­nje­ne na teme­lju srWa­Ca, srp­skog mre­žnog kor­pu­sa.

Skup mor­fo­sin­tak­tič­kih ozna­ka kori­šte­nih u kor­pu­su u skla­du je sa smjer­ni­ca­ma MUL­TE­XT-East V6 sku­pa ozna­ka za srp­sko-hrvat­ski makro­je­zik, a dostu­pan je ovdje.

Auto­ri
Niko­la Lju­be­šić
Dostup­nost
srLex se kao tek­stu­al­na dato­te­ka za lokal­nu upo­ra­bu može pre­u­ze­ti ovdje.
srLe­xu se tako­đer može pri­stu­pi­ti, te ga se može pre­tra­ži­va­ti onli­ne, kori­ste­ći naše web ser­vi­se. Oni se tako­đer mogu kori­sti­ti kao API (suče­lje za pro­gra­mi­ra­nje apli­ka­ci­ja, eng. appli­ca­ti­on pro­gram­ming inter­fa­ce).
Publi­ka­ci­je
Lek­si­kon i postu­pak nje­go­ve izgrad­nje detalj­no su opi­sa­ni u slje­de­ćem član­ku:
Niko­la Lju­be­šić, Filip Klu­bič­ka, Želj­ko Agić, Ivo-Pavao Jazbec (2016). New Inflec­ti­o­nal Lexi­cons and Tra­i­ning Cor­po­ra for Impro­ved Morp­ho­syn­tac­tic Anno­ta­ti­on of Cro­a­ti­an and Ser­bi­an. Pro­ce­e­dings of the Tenth Inter­na­ti­o­nal Con­fe­ren­ce on Lan­gu­a­ge Reso­ur­ces and Eva­lu­a­ti­on (LREC’16). Por­to­rož, Slo­ve­nia. [Link] [.bib]


Licenca i citiranje

Resurs na ovoj stra­ni­ci dostu­pan je pod licen­com Cre­a­ti­ve Com­mons Attri­bu­ti­on-Sha­re­A­li­ke 4.0 Inter­na­ti­o­nal Licen­se. Pre­u­zi­ma­njem se oba­ve­zu­je­te na pri­dr­ža­va­nje uslo­va licen­ce.

Creative Commons License

Pri­li­kom upo­tre­be resur­sa oba­ve­zno je citi­ra­nje rado­va nave­de­nih uz nje­ga i stra­ni­ce ReLDI repo­zi­to­ri­ju­ma.