Autori Vladan Pavlović, Miloš Jovanović Sadržaj i opis Upitnik za istraživanje stavova o odnosu jezika i nacionalnog identiteta Preuzimanje instrumenta Upitnik za istraživanje stavova o odnosu jezika i nacionalnog identiteta Radovi Pavlović, Vladan i Miloš Jovanović (2013). Stavovi studenata Univerziteta u Nišu o odnosu jezičkog i nacionalnog identiteta. Teme 38/2. 701-717. [Link] Pavlović, Vladan and Miloš Jovanović (2013). 'Language Nationalism' vs 'Language Cosmopolitanism': Divisions in the Attitudes towards the Relation between Language and National Identity''. In I. Spasić and P. Cvetičanin (Eds) Us and Them – Symbolic Divisions...

Autor Jelena Grubor Sadržaj i opis 1. Skala stavova prema (neologizmima) anglicizmima u srpskom jeziku 2. Skala procene korišćenja (neologizama) anglicizama 3. Registar leksičkih parova Preuzimanje instrumenta Grubor 2011 - Baterija za ispitivanje stavova prema anglicizmima u srpskom jeziku Radovi Grubor, Jelena (2011). Stav govornika srpskog jezika prema (neologizmima) anglicizmima u srpskom jeziku. Prilozi proučavanju jezika 42: 65–79. Citiranje ove stranice Grubor, Jelena (2016). Baterija testova za ispitivanje stavova prema anglicizmima u srpskom jeziku. Platforma ReLDI - Regional Linguistic Data Initiative. http://reldi.spur.uzh.ch/hr-sr/instrumenti-grubor2011/....

Autor Jelena Grubor Sadržaj i opis I: Baterija testova za utvrđivanje stavova prema učenju engleskog jezika 0. Sociodemografski upitnik 1a. Upitnik o istoriji učenja engleskog jezika 1b. Skala procene konteksta učenja engleskog jezika 2. Skala stavova prema učenju engleskog jezika 3. Skala socijalne distance (Bogardusova skala) 4. Skala aspiracija 5. Skala procene za utvrđivanje vannastavnog inputa II: Baterija testova za utvrđivanje stavova roditelja prema učenju engleskog jezika 1. Sociodemografski upitnik 2. Skala procene poznavanja jezika 3. Skala stavova prema učenju engleskog jezika Preuzimanje instrumenta Grubor 2012 - Baterija testova za utvrđivanje stavova prema učenju engleskog jezika Radovi Grubor,...